Devre mülk Yöneticisinin Görevleri

Devre mülk Yöneticisinin Görevleri

YÖNETİCİNİN GÖREV VE YETKİLERİ
Yöneticinin görev ve yetkileri, devre mülk sözleşmesi veya devre mülk yönetim sözleşmesi ile belirlenebilecektir. Devre mülk sözleşmesi veya devre mülk yönetim sözleşmesinde hüküm bulunmayan hallerde, devre mülk sahipleri topluluğunun yapılacak işin niteliğine göre alacakları kararla yöneticiye görev vermesi mümkündür.
Devre mülk yönetiminde işin niteliğinin nasıl saptanacağına ilişkin KMK m. 57 vd. da hüküm yoktur. Bu konudaki boşluğun KMK m. 652in yollaması ile KMK m. 35’ de düzenlenen kat mülkiyeti ana taşınmaz yöneticisinin görevleri ile doldurulması mümkündür.
KMK m. 35 ve yönetim planında aksine hüküm yoksa yöneticinin görevlerinin neler olduğunu tek tek saymıştır. Anılan hüküm, yedek hukuk kuralı niteliğindedir.[5]Kat mülkiyeti yönetim planı ile KMK m. 35’deki görevlere ek olarak yeni görevler getirilebileceği gibi, anılan hükümle yöneticiye tanınan yetkilerden bir kısmı yöneticinin elinden alınabilecektir.

Devre mülk yöneticisinin başlıca görevlerini şu şekilde saptamak mümkündür:
· Devre mülk hak sahipleri tarafından verilen kararların yerine getirilmesi
· Devre mülke konu taşınmazın amacına uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması
· Devre mülke konu taşınmazın sigorta ettirilmesi
· Devre mülkte konu taşınmazın ve eklentinin genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ile ana taşınmazın asansör, kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigortası ile KMK m. 35 hükmünce toplanacak avans ve masraflarını karşılamak için devre mülk sözleşmesinde gösterilen zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse her dönem süresinin başında devre mülk hak sahiplerinden avans olarak uygun miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde geri kalan işler için tekrar avans toplanması,
· Devre mülke bağlı taşınmazın yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısıyla doğan borçların ödenmesi ve devre mülk hak sahiplerince yetkili kılınmışsa devre mülk kullanımının devre sonucu doğan bedellerin toplanması
· Devre mülke konu taşınmazın tümünü ilgilendiren tebligatların kabulü
· Devre mülkü ilgilendiren bir sürenin geçmesine veya bir hakkın kaybına meydan vermeyecek gerekli tedbirlerin alınması
· Devre mülke konu taşınmazın korunması ve bakımı için devre mülk hak sahiplerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin onlar adına alınması
· Devre mülke ilişkin, devre mülk sözleşmesinde ve ana taşınmaz yönetim planında belirlenen borç ve yükümlülüklerle diğer kanuni yükümlülüklerini yerine getirmeyen devre mülk hak sahiplerine karşı dava ve icra takibi yapılması
· Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına ve devre mülke konu taşınmazın yöneticisi sıfatı gösterilmek suretiyle hesap açtırılması, işlerini görecektir.

Yalnız devre mülk yöneticisinin görevleri bu sayılanlarla sınırlı değildir. İşin niteliğinin gerektirdiği tüm işleri devre mülk hak sahiplerinin menfaatine olarak yapmak gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir