Kaplıcalar Yönetmeliği

Kaplıcalar Yönetmeliği

Yönetmelik Sağlık Bakanlığından : Kaplıcalar Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- -Bu Yönetmelik; toprak, yeraltı, deniz ve iklim kaynaklı doğal tedavi unsurlarının tedavi edici faktör olarak kullanıldığı kaplıcalar, içmece ve iklim kür merkezleri ile ilgili hususlar ve buralarda kurulacak sağlık amaçlı her türlü tesisin nitelik ve niceliklerinin belirlenmesi, kurulması, işletme izinlerinin verilmesi, denetlenmesi ve sağlık koşullarına uygun biçimde kontrol altına alınması için gerekli esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. (R.G 9.12.2004 / 25665 ) Kapsam Madde 2- Bu Yönetmelik; doğal tedavi edici unsurların sağlık amaçlı kullanıldığı kaplıca, içmece ve talassoterapi tesisleri ile bu tesislerin sahip ve işletenlerini kapsar (R.G 9.12.2004 / 25665 ) Hukuki Dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 200 – 210 uncu maddelerine, 3153 Sayılı Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun’a ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Fizyoterapi ve Bunlara Benzer Müesseseler Hakkında Nizamname ile 181 sayılı Sağlık Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen ve bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olan deyimlerden; a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığı’nı, b) Kaplıca: Kaplıca tedavisinin uygulandığı ortamları, c) Doğal Tedavi Unsuru: Kaplıca tedavisinde kullanılan toprak, yeraltı ve deniz kaynaklı mineralli sular, gazlar, peloidler (çamurlar) ve iklimsel unsurları, d) Kaplıca Tedavisi: Doğal tedavi unsurlarının yöredeki iklim olanakları ve gerekli görülen diğer tedaviler ile birlikte kür tarzında uygulandığı bir tedavi sistemini, e) Kür: Tedavi etkeninin belli dozda, seri halde, düzenli aralıklarla, belli sürelerle tekrarlanarak verilmesi ile uygulanan tedavi yöntemini, f) Balneoterapi: Termomineral sular, peloidler ve gazlar gibi doğal tedavi unsurlarının banyo, içme ve inhalasyon (soluma) yöntemleri ile kür tarzında tedavi amaçlı kullanımını, g) Klimaterapi (iklim Tedavisi): Hava sıcaklığı, nemi, rüzgar şiddeti ve hızı, güneş ışınımı ve benzeri iklimsel faktörlerin sistematik, dozlanmış, kür tarzında uygulanmasını, h) Talassoterapi: Deniz iklimi ve unsurlarının kür tarzında uygulanmasını, (R.G 9.12.2004 / 25665 ) ı) Peloidoterapi: Doğal jeolojik ve/veya biyolojik olaylar sonucu oluşan organik ve/veya inorganik maddeler olan peloidlerin bir balneoterapi yöntemi olarak kullanılmasını, i) Mineralli Sular: Doğal veya sondaj-galeri yoluyla yeryüzüne çıkarılan, litresinde en az 1 gram çözünmüş mineral içeren, bakteriyolojik ve kimyasal kirlenmeye uğramamış olan, fizyolojik ve tedavi edici etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış suları, j) Termomineral Sular: Çıkış noktasında sıcaklığı 20°C ve üzerinde olan mineralli suları, (R.G 9.12.2004 / 25665 ) k) Termal Su: Çıkış noktasında sıcaklığı 20°C ve üzerinde olan suları , (R.G 9.12.2004 / 25665 ) l) Kaplıca Suları: Kaplıca tedavisinde kullanılan termal, mineralli ve termomineralli suları, m) (R.G 9.12.2004 / 25665 ) kaldırılmıştır n) Tesis izni: Doğal tedavi unsuru için düzenlenen tıbbi rapora ve bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan projelerin Bakanlıkça onaylanmasını takiben verilen izni, 0) işletme izni: Tesis izni alındıktan sonra, Bakanlıkça bu Yönetmelikte istenilen diğer hususları tam olarak yerine getirmek suretiyle tesis izni verilmesine esas olan projelere göre bütün tesisleri inşa ederek tamamladıktan sonra kurulacak sağlık amaçlı tesislere verilen izni, (R.G 9.12.2004 / 25665 ) p) Kaptaj: Termal suların doğal olarak veya mekanik yolla yeryüzüne çıkması esnasında yer altı ve yer üstü suları ile karışmamasını, kirlenmemesini, debi ve sıcaklıkları ile kimyasal bileşimlerinin değişmemesini sağlamak, sudaki gazların kaçmasını önlemek ve termal suları en iyi şekilde toplamak amacı ile özel teknikle yapılan toplama havuzu, kuyu galeri, sondaj kuyusu ve benzeri tesisleri ile bunların karışımından oluşan tesisleri, r) (R.G 9.12.2004 / 25665 ) kaldırılmıştır s) (R.G 9.12.2004 / 25665 ) kaldırılmıştır Ģ) Kaynak Koruma Alanları: Termal suların fiziksel ve kimyasal özelliklerinin, debi ve sıcaklıklarının çeşitli engellerle değişmesini önlemek ve her türlü kirlenmeye karşı korunması amacı ile termal kaynak, kuyu ve sondaj kuyusu çevresinde jeolojik, hidrojeolojik verilere göre belirlenen alanları, t) Sertifika: Kaplıca tedavisi amaçlı olarak kişilere uygulayacakları tıbbi işlemlere ilişkin Bakanlıkça veya Bakanlık tarafından yetki verilen kuruluşlarca verilen eğitimi başarı ile tamamlayan tabipler adına düzenlenen belgeyi, (R.G 30.6.2003/25154) u) Sertifikalı Tabip: 1219 sayılı Tababet ve şuabatı San’atlarının Tarzı icrasına Dair Kanun’a göre Türkiye’de mesleğini icra etme hak ve yetkisi bulunan ve bu maddenin (t) bendinde belirtilen sertifikaya sahip olan tabibi” (R.G 30.6.2003/25154) ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Kaplıca Tesislerinin Yöntemleri ve Tedavi Bölümleri Kaplıca Tesislerinin Türleri Madde 5-(R.G 9.12.2004 / 25665 ) kaldırılmıĢtır. Kaplıca Tedavisinde Kullanılan Yöntemler Madde 6- Kaplıca tedavileri sırasında doğal tedavi unsurlarının tıbbi değerlendirmesine göre aşağıdaki yöntemler kullanılır. a) Balneoterapi: Banyo kürleri, içme kürleri, inhalasyon kürleri, peloidoterapi ve diğer balneoterapi yöntemleri, b) Klimaterapi (iklim Tedavisi): Açık hava banyoları, arazi kürleri, helioterapi ve diğer klimaterapi yöntemleri, c) Balneoklimaterapi: Balneoterapi ve klimaterapi yöntemlerinin bir arada kullanıldığı yöntem, d) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon: Elektroterapi, egzersiz tedavileri, ergoterapi, masaj ve diğer yöntemler, e) Medikal Tedavi: Kaplıca tedavisi sırasında hastaya lokal veya sistemik olarak uygulanan ilaç tedavisi yöntemi, f) Psikoterapi ve Diğer Psikiyatrik Yöntemler, g) Destek Uygulamalar: Sağlık eğitimi, diyet uygulamaları, günlük yaşam aktivitelerinin düzenlenmesi, davranış değişikliği eğitimleri ve psikolojik destek yöntemi . Kaplıca Tesislerindeki Tedavi Bölümleri Madde 7- Balneoterapi bölümü, tıbbi değerlendirme kurulunun önerileri doğrultusunda oluĢturulur. Bu bölümde uygulanacak olan balneoterapi yöntemlerine uygun olarak gerekli birimler yer alır. Banyo uygulama birimleri; a) Termal tedavi havuz /havuzları, b) Sıra banyoları (küvetler), c) Lokal banyo aygıtları (ekstremite, oturma banyoları vb.), d) Tedavi duşları, e) Egzersiz havuzu, içme kürü birimleri; en az bir tane içme kür mekanı (suyun hijyenik şekilde kullanıma verildiği çeşme veya çeşmelerle ilgili donanım ve bardak gibi sarf malzemeleri), uygun dinlenme mekanları, inhalasyon kür birimleri; a) Bireysel inhalatörler, b) inhalasyon oda veya odaları, c) Toplu inhalasyon mekanları (inhalatoryum), Peloidoterapi birimleri; a) Peloid hazırlama birimi, b) Peloid banyo küvetleri, c) Peloid paket uygulamaları için odalar, Talassoterapi birimleri; a) Banyo uygulamaları için gerekli koşullara ek olarak doğal solaryum mekanları, b) Deniz suyunun ısıtılarak kullanılması söz konusu ise suyun niteliğinin bozulmadan ısıtılması için kullanılacak donanımın yerleştirildiği mekanlar, Gaz banyosu birimleri; a) Gaz banyosu kabinleri, b) Radon gazı inhalasyon ortamlarıdır. Bu birimler tıbbi değerlendirme kurulunun verdiği endikasyonlara göre projelendirilip kurulabilir; burada yer almayan diğer birimler tıbbi değerlendirme kurulunun belirleyeceği esaslar doğrultusunda kurulur. Fizik Tedavi Rehabilitasyon Bölümü Madde 8- Fizik tedavi ve/veya rehabilitasyon bölümü, tıbbi değerlendirme kurulunun önerileri doğrultusunda oluĢturulur. Bu bölüm 3153 sayılı Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun’a ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Fizyoterapi ve Bunlara Benzer Müesseseler Hakkında Nizamnameye göre izin almak zorundadır. (R.G 30.6.2003/25154) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kaplıca Tesislerine Ait Koşullar Kaynak Koruma Alanları Madde 9- Termal suların fiziksel ve kimyasal özelliklerinin, debi ve sıcaklıklarının yer altı ve yer üstünde olabilecek çeşitli etkenlerle değişmesini önlemek ve her türlü kirlenmeye karşı korunması amacı ile doğal çıkışlı termal kaynak, sondaj kuyusu çevresinde jeolojik ve hidrojeolojik verilere göre koruma alanları ve alınacak tedbirler belirlenir. Bu amaçla kaptaj ve sondaj kuyularının ve üretim sistemlerinin kirlenmeyi önleyici tekniğe uygun olması gerekir. Yapılan incelemede belirlenen kaynak koruma alanlarına ait koruma zonları uygun ölçekli harita ve ayrıca imar planlarında gösterilerek alınacak tedbirler, plana dipnot olarak yazılır. (R.G 9.12.2004 / 25665 ) Kaynak koruma alanı raporu, hidrojeoloji konusunda uzman bir jeoloji mühendisi tarafından hazırlanır. Tedavi Ortamları Madde 10- Kaplıca tesislerinde doğal tedavi unsurları ile etkileşimde bulunan tedavi küvetleri, havuzlar, peloid uygulama yerleri gibi mekanların tümü su ile etkileşimi olmayan, kolay temizlenip dezenfekte edilebilen, dezenfektan maddelerle bozulmaya uğramayan malzemeler kullanılarak yapılır. Bütün tedavi birimlerinde tek başına tedavi alan hastalarda acil durum ihbarı yapacak ışıklı ve/veya sesli uyarı sistemleri kurulur. Balneoterapi Birimleri Madde 11- Kaplıca tesisinde bulunan balneoterapi birimleri aşağıdaki özellikleri taşımalıdır, a) Tedavi havuzu birimi: Havuz, soyunma-giyinme dolapları, duş ve dinlenme mekanlarından oluşur. Havuzun boyutları kullanıcı kapasitesine göre belirlenir. Havuz zemin alanı kişi başına en az üç metrekare olacak şekilde düzenlenir. Havuzun derinliği en fazla net 150 santimetre olmalıdır. Havuz içine inen dolgu basamaklı merdiven bulunur, ayrıca merdiven kenarına ve havuz iç duvarına tutunma kolları yapılır. Gerekirse havuz içine hasta indirmeye yarayan sabit veya hareketli bir sistem kurulur. Havuzlarda su taşırma ve tahliyesini sağlayan sistemlerin bulunması zorunludur. Havuz çevresinde devamlı su değişimini sağlayan su taşırma olukları yer alır. Havuz suyu kullanıcı başına saatte 1500 mililitre yenilenecek biçimde havuza verilir. Havuza girmeden duş ve ayak dezenfeksiyon kanalından geçilmesi sağlanır. Havuzun doldurulmasında, havuz içinde hareketsiz su bölgelerinin oluşmasını önleyecek şekilde bir doldurma ve taşırma sistemi kullanılır. (R.G 9.12.2004 / 25665 ) b) Sıra banyoları birimi: Banyo odasının alanı en az net 5 metrekare olmalıdır. Banyo odasında ortaya çıkacak su buharı ile karbondioksitli veya kükürtlü su kullanılıyor ise ortama salınacak gazların banyo odasından tahliyesi için yeterli havalandırma düzeneği bulunmalıdır. Banyo odasında sadece tedavi amacına uygun banyo küveti ve donanımı yer alır, tuvalet bulunmaz (R.G 9.12.2004 / 25665 ) Tedavide, karbondioksitli veya kükürtlü su kullanılıyor ise bu tür suların tedavide kullanımı için özel olarak tasarlanmış küvetler kullanılır. Küvetlerde kullanılan su her hastadan sonra değiştirilir, usulüne uygun küvet temizliğinin yapılmasının ardından bir sonraki hastanın kullanımına sunulur. c) içme kürü birimi: içme kürü için ayrılan mekanların büyüklüğü, kürden yararlanan hastaların sayısına göre belirlenir. içmede; her hasta için ayrı tek kullanımlık, tercihen kağıt bardaklar kullanılır, kullanılan suya dezenfeksiyon amaçlı bir katkı maddesi eklenemez, kullanılacak su, içme yerine hijyenik koşullara dikkat edilerek doğrudan kaynaktan ve bekletilmeden ulaştırılır (R.G 9.12.2004 / 25665 ) d) Peloidoterapi birimleri: Peloidler (çamur) tedavide kullanılmadan önce peloid hazırlama biriminde içindeki yabancı maddelerden arındırma, sterilizasyon, homojenizasyon işlemlerinden geçirilir. Peloid hazırlama birimi peloidoterapinin uygulandığı mekandan ayrı, ancak bağlantılı bir mekanda kurulur. Peloidoterapi uygulamasının yapıldığı odalarda uygulamadan çıkan hastaların yıkanması için duĢ bulunur. Peloidler, turba hariç, tedavide bir kez kullanılır. Bir kez kullanılan turba, ayrı bir yerde beş yıllık olgunlaşma süresini tamamlamak üzere usulüne uygun şekilde depolanır. Depolanan turba olgunlaşma süresini tamamladıktan sonra yeniden kullanılabilir. Diğer çamurlar kullanıldıktan sonra çevre kirliliği yaratmayacak şekilde usulüne ve tekniğine uygun şekilde işletmeci tarafından bertaraf edilir. e)inhalasyon birimleri: Bireysel inhalatörlerin bulunduğu inhalasyon salonu ile oda inhalasyonu için bir veya birkaç kişinin tedaviye alınabileceği, inhalasyonda kullanılacak mineralli suyu endikasyonuna uygun çapta partiküllere bölüp ortama salmak için gerekli teknik gereçlerle donatılmış odalar bulunur. Bütün bu sistemlerde mineralli suyun bakteriyolojik kirlenmesini önleyici tedbirler alınır. Cihazların her bir hastanın kullanımından sonrası dezenfeksiyonu için gerekli düzenleme yapılır. f) Gaz banyosu birimleri: Tıbbi değerlendirme kurulunun önerileri doğrultusunda insan sağlığını koruyacak gerekli önlemler alınarak, uygun teknoloji kullanılarak kurulur ve denetlenir. (R.G 9.12.2004 / 25665 ) Fizik Tedavi ve/veya Rehabilitasyon Birimleri Madde 12- Kaplıca tesisinde bulunan fizik tedavi ve/veya rehabilitasyon birimleri aşağıdaki özellikleri taşımalıdır. Fizik tedavi ve/veya rehabilitasyon biriminde soyunma-giyinme dolapları, duşlar, tuvalet ve dinlenme mekanları bulunur. a) Egzersiz birimi; en az 50 metrekarelik bir alan, toplu egzersizler ve aletli egzersizler için düzenlenir. b) Masaj birimi; tek oda veya kabinlerin zemin alanı en az 5 metrekare olmalıdır. c) Fizik tedavi birimi; tek oda veya kabinlerin zemin alanı en az 5 metrekare olmalıdır. d) Hidroterapi birimi (rehabilitasyon havuzu birimi); en az 2.5 x 2.5 metrekare alan ve en derin yeri 150 santimetre derinlik boyutlarında havuzlardan oluşmalıdır. Havuzlarda kullanılan su her hastadan sonra değiĢtirilir, usulüne uygun havuz temizliliğinin yapılmasının ardından bir sonraki hastanın kullanımına sunulur. Rehabilitasyon havuzlarında karbondioksitli ve kükürtlü sular kullanılmaz. . (R.G 30.6.2003/25154) Destek Birimleri Madde 13- Kaplıca tesisinde aşağıdaki destek birimleri de ihtiyaca göre kurulur. a) Laboratuvar b) Diyet mutfağı, c) Bireysel ve grup terapi imkanıı veren psikolojik destek birimi, d) Sağlık eğitimi birimi, e) Diğerleri. Sağlık Personeli Madde 14- Kaplıca tesislerinde asgari olarak; a) Tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı veya fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı veya tıbbi değerlendirme kurulunun göreceği lüzum üzerine tıbbi endikasyona göre kaplıca tedavisi konusunda deneyimli diğer uzmanlık dallarından hekim veya sertifika almıĢ hekimler, (R.G 9.12.2004 / 25665 ) b) ) Fizyoterapist ,hemĢire, sağlık memuru veya sağlık teknikerinden her hangi birisi, (R.G 9.12.2004 / 25665 ) bulundurulur. Mesul Müdürlük Madde 15- Kaplıca tesislerinde işletmecinin devamlı olarak işinin başında bulunması esastır. işletmecinin devamlı surette bulunmasına imkan olmayan hallerde mesul müdür marifetiyle işin yürütülmesi mümkündür. Mesul müdüre ait bilgi ve belgeler il sağlık müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. Mesul müdür, sağlık eğitimi görmüş yüksek okul mezunundan olur. Mesul müdür görevlendirilmesi, işletmecinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Tedavilerin düzenlenmesi Madde 16- (R.G 9.12.2004 / 25665 ) kaldırılmıĢtır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kaplıca Tesislerinin İzne Bağlanması, Kurullar ve Görevleri İzin Zorunluluğu Madde 17 Kaplıca tesislerini işletmek isteyenler bu Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak Bakanlıktan önce tesis izni, sonra işletme izni almak zorundadır. Kurulu ve faaliyette olan tesisler için tesis ve işletme izin süreçleri bir arada yürütülür. (R.G 9.12.2004 / 25665 ) Bu Yönetmeliğe göre verilen izin, bu Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak ilgili mevzuat uyarınca diğer kuruluşlardan izin almak zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. İlk Başvuru, İnceleme ve Analiz Madde 18- Bu Yönetmelikte belirtilen kaplıca tesislerini işletmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler, kaynakta veya çıkış noktasında hiçbir işlem yapmadan kaynağın veya çıkış noktasının yerini tereddüte meydan vermeyecek şekilde belirleyen plan veya kroki ile birlikte valiliğe müracaat ederler. Başvurunun sağlık müdürlüğüne intikali üzerine kaynak veya sondaj-galeri, başvuru sahibi tarafından sağlık müdürlüğü elemanlarının kontrolünde numune alınacak şekle getirtilir. inceleme ve tespit kurulu kaynağı veya çıkış noktasını mahallinde inceleyerek gerekli tespitleri yapar ve EK -1 deki raporu düzenleyerek imzalar. Alınan numunelerin bakteriyolojik ve kimyasal analizleri, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı laboratuvarlarında veya Bakanlıkça yeterli ve uygun görülecek laboratuvarlarda yapılır, pestisit analizleri ise kaplıca suyunun beslenme havzasının tarımsal veya endüstriyel bölgede bulunması halinde yaptırılır. Analiz sonuçları mineralli su için EK -2 ve EK-3, peleoid (çamur) için EK- 4 deki rapor formatına uygun olarak tanzim edilir. Radyoaktivite analizleri Türkiye Atom Enerjisi Kurumu laboratuvarlarında yapılır. Analiz sonuçları ilgili valiliğe ve bilgi için Bakanlığa gönderilir. (R.G 9.12.2004 / 25665 ) Tesis ve işletme iznine esas her türlü analiz ücretleri ile inceleme ve tespit kurulunun yolluklarının yürürlükteki mevzuata uygun olarak ödenmesinden işletme sahibi sorumludur. Analiz sonuçları ve inceleme ve tespit kurulunun raporu sağlık müdürlüğünce incelenerek valiliğin görüĢü ile Bakanlığa gönderilir. Söz konusu belgeler tıbbi değerlendirme kurulu tarafından incelenir ve Ek-5’de bulunan rapor ile inceleme sonucu belgelenir. inceleme sonucu valiliğe bildirilir. (R.G 9.12.2004 / 25665 ) İnceleme ve Tespit Kurulu Madde 19- Tesis izninin verilmesi aşamasında inceleme ve tespit kurulu; sağlık müdürünün veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında, gıda ve çevre kontrol şube müdürü, sağlık ocağı tabibi, jeoloji mühendisi, inşaat mühendisi ve çevre sağlığı teknisyeninden; işletme izni verilmesi aşamasında kurula iştirak etmek üzere katılacak tıbbı ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı veya fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanından oluşur. . (R.G 30.6.2003/25154) Bu Kurulun Görevleri: Tesis izni verilmesi aşamasında ; a) ilk başvurudaki kaynakla ilgili bilgilerin doğruluğunun ve kaynak çevresinde kirlilik yaratacak faktörlerin belirlenmesi, b) Kaynaktan usulüne uygun olarak bakteriyolojik, kimyasal ve radyoaktivite ölçümleri için numune alınması, c) Kaynak başında yapılması gerekli debi , su sıcaklığı ve pH ölçümünün yapılması, (R.G 9.12.2004 / 25665 ) d) EK-1 de belirtilen formattaki raporun doldurularak imzalanmasıdır. işletme izni verilmesi aşamasında; a) Tesisin Bakanlıkça onaylanan tesis projesine uygun inşa edildiğinin belirlenmesi, b) Projeye göre yapılan tedavi birimlerinin uygunluğunun belirlenmesi, c) EK-6 de belirtilen formattaki raporun doldurularak imzalanmasıdır . (R.G 9.12.2004 / 25665 ) Kurul üyelerinin tespitleri arasında ihtilaf doğması halinde Bakanlık konu ile ilgili uzmanın tespit ve görüşünü dikkate alabilir veya yeniden bir kurul oluşturabilir. Tıbbi Değerlendirme Kurulu Madde 20- Tıbbi değerlendirme kurulu, Bakanlık tarafından görevlendirilen iki tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı ve bir fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanından oluĢur. . (R.G 30.6.2003/25154) Bu Kurulun Görevleri: a) EK-1, EK-2 ve EK-4’teki raporların incelenmesiyle kaplıca tedavisinde kullanılacak doğal tedavi unsurunun tıbbi balneolojik ve klimatolojik değerlendirmesi, (R.G 9.12.2004 / 25665 ) b) Bu değerlendirmeler sonucu oluşturulan önerilerin yer alacağı EK-5’teki raporun düzenlenmesi ve imza altına alınması, (R.G 9.12.2004 / 25665 ) c) işletme izni aşamasında EK-3’teki analiz değerlerinde, tesis izni aşamasındaki değerlerden bir sapma olması halinde değerlendirme yapılmasıdır(R.G 9.12.2004 / 25665 ) Tesis İzni ve Gereken Belgeler Madde 21- Tıbbi değerlendirme kurulunun olumlu raporundan sonra istenilecek belgeler; (R.G 9.12.2004 / 25665 ) a) inceleme ve tespit kurulu raporu (EK-1), (R.G 9.12.2004 / 25665 ) b) Kaplıca tesisine ait doğal tedavi unsurunun analiz raporu (EK-2), (R.G 9.12.2004 / 25665 ) c) Doğal tedavi unsurunun tıbbi değerlendirme kurulu raporu (EK-5), (R.G 9.12.2004 / 25665 ) d) Hidrojeoloji konusunda uzman jeoloji mühendisi tarafından hazırlanan kaynak koruma alanlarını da kapsayan hidrojeolojik rapor, (R.G 9.12.2004 / 25665 ) e) Talassoterapi tesisleri hariç olmak üzere kaynak merkez olmak üzere yarı çapı en az 500 metrelik bir daire dahilindeki çevresinin 1/200 ve 1/25000 ölçekli haritası, (R.G 9.12.2004 / 25665 ) f) Tedavi bölümleri projeleri (1/50 ölçekli), (R.G 9.12.2004 / 25665 ) g) Kullanılacak doğal tedavi unsuru kaynağının kullanım hakkına sahip olduğuna belirten tahsis belgesi, kira kontratı ve benzeri belgeler (R.G 9.12.2004 / 25665 ), h) Projelendirilen tesislerin uygun ölçekli imar planı veya ilgili imarın uygun görüşü, (R.G 9.12.2004 / 25665) i) Tesisin kurulacağı alanın tapusu, tahsis belgesi veya kira kontratı. (R.G 9.12.2004 / 25665 ) Yukarıda belirtilen belgeleri içeren dosya üç nüsha halinde düzenlenir. Asılları ve suretleri tanzim edenler ve işletmeci tarafından imza ve tasdik edilir. Hazırlanan dosyalar sağlık müdürlüğünce incelenir ve belgelerin tamam olması halinde valiliğin görüĢü ile birlikte Bakanlığa gönderilir. Belgelerin eksiksiz ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olması halinde projeler Bakanlıkça onaylanır ve tesis izni verildiği bir yazı ile valiliğe bildirilir. Dosyaların iki nüshası il sağlık müdürlüğünde ve iĢletmecide muhafaza edilmek üzere ilgili valiliğe gönderilir. (R.G 9.12.2004 / 25665 ) ĠĢletmeciler, Bakanlıktan tesis izni almadan inĢa ettikleri yapılardan dolayı hak talep edemezler. (R.G 9.12.2004 / 25665 ) Verilen tesis izninin geçerlilik süresi üç (3) yıldır. işletmecinin bu süre içerisinde tesisini tamamlayamaması ve Bakanlıktan ek süre talebinde bulunması durumunda bu süre Bakanlıkça en fazla bir yıl uzatılır. (R.G 9.12.2004 / 25665 ) İşletme İzni ve Gereken Belgeler(R.G 9.12.2004 / 25665 ) Madde 22- Tesisin kurulmasını müteakip, işletmeci tesisini tamamladığını valiliğe yazı ile bildirir. Valilikçe tesisin uygunluğunun belirlenmesi için inceleme ve tespit kurulu görevlendirilir. Kurulca tesisin mahallinde incelenmesi sonucu, bu Yönetmelik hükümlerine ve projelerine uygunluğunun belirlenmesi halinde, tedavi amaçlı kullanım yerlerinden örnekler alınarak aşağıdaki belgeler istenir. (R.G 9.12.2004 / 25665 ) a) Tedavi amaçlı kullanım yerleri analiz raporu (EK-3), (R.G 9.12.2004 / 25665 ) b) inceleme ve tespit kurulunca tesisin incelenmesinden sonra düzenlenen ve EK-6 örneği bulunan uygunluk bildirimi formu, (R.G 9.12.2004 / 25665 ) c) Mesul müdür sözleşmesi, (R.G 9.12.2004 / 25665 ) d) Bulundurulması gereken zorunlu sağlık personelin sözleşmeleri ve sağlık müdürlüğünce onaylı diplomaları, (R.G 9.12.2004 / 25665 ) e) içme ve kullanma suyunun ne şekilde temin edildiğinin belgelendirilmesi, (R.G 9.12.2004 / 25665 ) f) Atık suların ne şekilde bertaraf edileceğinin belgelendirilmesi. (R.G 9.12.2004 / 25665 ) Bu belgeler valiliğin görüĢü ile birlikte Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça yapılan inceleme sonucunda bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan işletmelere işletme izni verilir. (R.G 9.12.2004 / 25665 ) Özel Balneolojik Sular Madde 23– (R.G 9.12.2004 / 25665 ) kaldırılmıĢtır. Diğer Balneolojik Sular Madde 24– (R.G 9.12.2004 / 25665 ) kaldırılmıĢtır. BEŞİNCİ BÖLÜM Kaplıca Tedavisinde Kullanılacak Doğal Tedavi Unsurları Balneolojik Suların İşleme Tabi Tutulması Madde 25- Kaplıca tedavisinde kullanılan doğal, termal ve mineralli sular, tıbbi değerlendirme kurulunun görüĢü ile tedavideki etkinliği sağlayan kimyasal bileĢimleri değiĢtirilmemek koĢulu ile kontrollü olarak, ısıtma, soğutma, havalandırma ve çökertme gibi fıziksel iĢlemlere tabi tutulabilir. Kimyasal bileşimleri değiştirmemek koşulu ile sadece Bakanlıktan izinli ürünlerle dezenfeksiyon yapılabilir. Mineralli suların çıkarılması ve tedavi birimlerine isalesinde, suyun tedavi etkinliğini sağlayan kimyasal bileĢimini bozmayan yöntemler kullanılır. Peloidler Madde 26- Kaplıca tedavisinde, baĢlıca karakteristikleri açısından aĢağıdaki peloidler kullanılır. a) Turbalar: Yüksek su bağlama kapasitesi olan, asit pH’de peloidlerdir. Çeşitli doğal boya maddeleri, humik asitler ve ciltten emilebilen estrogen benzeri moleküller içeren çamurlardır. b) Bataklar: Durgun sularda çöken, ufak tanecikli sedimentlerdir. Butimünöz ve mineralli bataklar olarak iki tipi vardır. Mineralli bataklar, termomineral suların kaynaklandığı ortamlarda oluşurlar. c) Deniz ve Delta Balçıkları: Bunlar deniz ve akarsu deltalarında çöken, inorganik sedimentlerdir. d) Topraklar: Su topluluklarının dışında, katı halde bulunan kayaçların veya organik maddelerin ufalanma, parçalanma ve ayrışması ile oluşan toz sedimentlerdir. Doğal Gazlar Madde- 27 (R.G 9.12.2004 / 25665 ) kaldırılmıştır. İklimsel Etkenler Madde-28 (R.G 9.12.2004 / 25665 ) kaldırılmıştır ALTINCI BÖLÜM Muhtelif Hükümler Çevre Düzenlemesi Madde 29- işletmeci çevrenin düzenlenmesi ve iyileştirilmesi için yürürlükte bulunan mevzuatın öngördüğü bütün tedbirleri almak zorundadır. Kür merkezi çevresinde kür parkı, spor ve dinlenme tesisleri düzenlenir. Rekreasyon Havuzları Madde 30-(R.G 9.12.2004 / 25665 ) kaldırılmıştır Ek ve Değişiklikler Madde 31- Tesiste yapılacak ek ve değişiklikler, yetkili makamın bilgilendirilmesi ve yazılı izniyle yapılır. Tesisin kurulmasına esas olarak analiz edilen kaynaktan başka bir kaynak daha işletmeye alınacaksa bu Yönetmeliğin 18 – 21. maddelerine göre bu kaynak için yeniden Bakanlıktan izin alınır. Denetim ve Yaptırım Madde 32-Kaplıca tesisleri sağlık teşkilatının denetimine tabidir. Bu tesisler senede bir defa Bakanlıkça oluşturulan bir komisyon tarafından sağlık açısından denetlenir . Kaplıca suyunun kullanım yerinden alınan numunelerinde mikrobiyolojik kontroller aylık olarak yapılır. Kaynaktan alınan numunelerde EK-2’ de belirtilen analizler üç (3) yılda bir; kullanım yerinden alınan kimyasal analizler EK-3 de belirtilen formata uygun olarak her yıl yaptırılır. Kaplıca ortamının endüstriyel ve tarımsal kirliliğe maruz kalması durumunda tıbbı değerlendirme kurulunun önerileri doğrultusunda ek olarak bazı parametrelerin analizi de istenebilir. Alınan numuneler 18 inci maddede belirtildiği Ģekilde tesis sahibince analiz ettirilir, ayrıca bu tesislerin mahalli sağlık teĢkilatınca en az üç aylık aralıklarla genel kontrolleri yapılır, gerekli görülen hallerde numune alınabilir. (R.G 9.12.2004 / 25665 ) Uygun Çıkmayan Suların Takibi Madde 33- Tesislerde kullanılan doğal tedavi unsurlarının 18 inci maddede belirtilen laboratuvarlarda yapılan analizlerinde bu Yönetmelikte öngörülen parametrelerdeki sınırların dışına çıkıldığının tespiti halinde işletme uyarılır. Bir hafta içinde tekrar numune alınır ve bu numunenin analizinde de uygunsuzluk bulunması halinde tesisin faaliyeti geçici olarak 15 gün süre ile durdurulur ve gerekli önlemler aldırılır. Bu süre sonunda tekrar alınan numunenin bu Yönetmeliğe uygun olması halinde iĢletmenin faaliyetine devamına izin verilir ve bir ay süre ile haftalık izlemeye alınır. Dört defa yapılan analiz sonuçlarının Yönetmeliğe uygun olması halinde normal izleme Ģekline dönülür. İşletme Devri Madde 34- Bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen işletme izni, izin belgesi üzerinde yazılı şahıs, adres ve iş için geçerlidir. Bunlardan herhangi birinin değişmesi halinde izin belgesi geçerliliğini kaybeder. izin belgesinde belirtilen işletme sahibinin ve/veya işletmecinin veya adresinin değişmesi halinde; işletmeci tarafından bir ay içinde değişikliklerle ilgili bilgi, belge ve izin belgesinin aslı ile mahallin en büyük mülki amirine başvurulur. inceleme ve tespit kurulu tarafından yerinde gerekli incelemeler yapılarak, iznin verildiği sıradaki şartlarda bir değişikliğin olup olmadığının tespitine ilişkin rapor düzenlenir. Rapora göre yetkili makam izin belgesi üzerinde gerekli düzeltmeyi yapar veya yeniden izin belgesi tanzim eder. Tesis yerinin veya tesiste yapılan işin değişmesi halinde yeniden izin alınması şarttır. İzin Belgesinin Kaybolması veya Tahrip Olması Madde 35- işletmeci tarafından işletme izni belgesinin kaybolması halinde kayıp ilanı ile, izletme izninin okunamayacak şekilde tahrip olması halinde ise izin belgesinin aslı ile mahallin en büyük mülki amirine başvurulur. inceleme ve tespit kurulu tarafından yerinde yapılan incelemede, izin verildiği sıradaki şartlarda bir değişiklik olmadığının tespit edilmesi halinde, rapor hazırlanır ve hazırlanacak rapora göre yetkili makamca yeniden eski tarih ve sayısı ile gerekli açıklama yapılarak izin belgesi tanzim edilir. YEDİNCİ BÖLÜM Son Hükümler Yasaklar ve Müeyyideler Madde 36 — Tıbbi Değerlendirme Kurulunun öngördüğü tedavi unsurlarının dışında tedavi unsurları belirtilerek basın, yayın, broşür ve benzeri yollarla reklam ve herhangi bir şekilde aslına uygun olmayan tanıtım yapılması yasaktır. Bu yasaklara ve yönetmeliğin diğer hükümlerine aykırı hareket eden iĢletmeler ile sahipleri hakkında, fiilin maliyetine göre 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde öngörülen müeyyideler tatbik olunur. (R.G 30.6.3003/25154) Düzenleme Yetkisi Madde 37- Bakanlık bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına yönelik tebliğ, yönerge, uygulama kılavuzları ve benzeri düzenlemeleri yapmaya yetkilidir. Bu Yönetmeliğin EK-2, EK-3 ve EK -4’de belirlenen değerleri ilk referans değer olarak esas alınır, müteakip iĢlemlerde esas alınacak değerler ile peloidlerin üretim izinlerine iliĢkin esaslar Bakanlıkça bilimsel geliĢmeler doğrultusunda tebliğ ile belirlenir. Ek Madde 1 — Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurullarınca sit alanı olarak ilan edilen yerlerde faaliyet te bulunan kaplıca tesislerinin, bu durumlarını belgelemesi kaydıyla bu tesisler hakkında bu Yönetmelik hükümlerinde ki yer fizik kriterler uygulanma. (R.G 9.12.2004 / 25665 ) Geçici Madde 1- Halen izinsiz olarak faaliyette bulunan kaplıca tesislerinin sahip veya iĢletenlerince, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç (3) ay içerisinde ilgili valiliğe baĢvuruda bulunulur. Bu süre içerisinde baĢvuruda bulunulan tesislerin dosyaları bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilir ve durumları uygun görülen kaplıca tesislerine tesis ve iĢletme izni verilir. Süresi içerisinde baĢvuruda bulunulmayan veya baĢvuruları bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmayan kaplıca tesisleri kapatılır ve sorumluları hakkında kanuni iĢlem yapılır. (R.G 9.12.2004 / 25665 ) Bu Yönetmelik hükümlerine göre uygun olmayan baĢvuru, sahibine birinci fıkradan faydalanma hakkı vermez. birinci fıkralara göre yapılan baĢvurular iki (2) ay içerisinde ilgili valilikçe Bakanlığa intikal ettirilir ve Bakanlıkça 15 gün içerisinde sonuçlandırılır. (R.G 9.12.2004 / 25665 ) Yürürlük Madde 38- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer . Yürütme Madde 39- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür. Kaynak Adı : Başvuru sahibi : Analiz amacı : Analiz tipi : Ön değerlendirme, izin başvurusu, diğer KAYNAK Genel Örnek alınma yeri : Kaynak çıkışı, kullanım yeri, iletim yeri Örnek alınma tarihi : Gün / Ay / Yıl Rakım ve genel coğrafik tanım : Kaynağın rakımı, çıktığı yer (orman içi, çorak arazi vb.) Jeolojik durumun kısaca tanımlanması :Arazinin genel jeolojik yapısı, tektonik ve hidrojeolojik ön görüĢler Çevredeki yapılaĢma ve kirlenmeye yol açabilecek durumların tanımlanması : (Ayrıca beslenme havzasının tarımsal veya endüstriyel bölgede bulunup bulunmadığı belirtilecektir.) Kaynak veya sondaja ait özellikler Derinlik : Kaynak derinliği,m Sondaj çapı : (talassoterapi tesisleri için istenmez) Sondajda kullanılan boru tipi : (talassoterapi tesisleri için istenmez) Diğer özel iletim tekniklerinin tanımı : Varsa (talassoterapi tesisleri için özellikle belirtilmelidir) Debi : L/sn (talassoterapi tesisleri için istenmez) Suyun akış özelliği : Kaynaktan, pompayla çekim. (talassoterapi tesisleri için istenmez) Örnek alındığı andaki saat : Suya ait fiziksel ve fizikokimyasal özellikler Koku : Renk : Bulanıklık : Çökelti : Alındığı anda Suyun sıcaklığı : C pH değeri : Alındığı andaki sıcaklıktaki pH değeri Çözünmüş gazlar : Oksijen, hidrojen sülfür, karbondioksit (talassoterapi tesisleri için istenmez) 2. PELOiD iÇiN BAşVURU BeLGeLERi Kaynak Adı : Başvuru sahibi : Analiz amacı : Analiz tipi : Ön değerlendirme, izin başvurusu, denetim ve benzeri. KAYNAK  Örnek alınma yeri : Yüzeyden, su içi, yer altı Örnek alınma tarihi : Gün/ ay/ yıl Örnek alındığı andaki saat : Rakım ve genel coğrafık tanım : Kaynağın rakımı, çıktığı yer (orman içi, çorak arazi gibi) Jeolojik durumun kısaca tanımlanması : Arazinin genel jeolojik yapısı, tektonik ve hidrojeolojik ön görüşler Çevredeki yapılaşma ve kirlenmeye yol açabilecek durumların tanımlanması : Kaynağa ait özellikler Peloid karakterini belirten yüzey bitki örtüsü : Çevredeki hidrolojik kaynaklar : Çevre akarsularının durumu : Peloide ait fiziksel özellikler : Koku : Renk : Sağlık Müdürü / Müdür Yardımcısı Gıda ve Çevre Kontrol şube Müdürü Sağlık Ocağı Tabibi Jeoloji Mühendisi inşaat Mühendisi Çevre Sağlığı Teknisyen Kaynak Adı : Başvuru sahibi : Analiz amacı : Analiz tipi : Ön değerlendirme, izin başvurusu, denetim ve benzeri. Sorumlu laboratuvarın adı : Örnek alınma tarihi : Gün / Ay / Yıl Örnek alındığı andaki suyun sıcaklığı  Koku : Tat : Renk : Bulanıklık : Çökelti : Örnek alındıktan 24 saat sonraki  pH değeri : Alındığı andaki sıcaklıktaki pH değeri Elektriksel iletkenliği : 25oC de µs/cm Yoğunluğu :gm/cm3 Katyonlar Sodyum : mg/L ve mEq /L konsantrasyonu ile % mval değeri belirtilecektir Potasyum : mg/L ve mEq /L konsantrasyonu ile % mval değeri belirtilecektir Amonyum : mg/L ve mEq /L konsantrasyonu ile % mval değeri belirtilecektir Magnezyum : mg/L ve mEq /L konsantrasyonu ile % mval değeri belirtilecektir Kalsiyum : mg/L ve mEq /L konsantrasyonu ile % mval değeri belirtilecektir Mangan : mg/L ve mEq /L konsantrasyonu ile % mval değeri belirtilecektir Demir : mg/L ve mEq /L konsantrasyonu ile % mval değeri belirtilecektir Anyonlar Fluorür : mg/L ve mEq /L konsantrasyonu ile % mval değeri belirtilecektir* Klorür : mg/L ve mEq /L konsantrasyonu ile % mval değeri belirtilecektir Bromür : mg/L ve mEq /L konsantrasyonu ile % mval değeri belirtilecektir Ġyodür : mg/L ve mEq /L konsantrasyonu ile % mval değeri belirtilecektir Nitrit1 : mg/L ve mEq /L konsantrasyonu belirtilecektir** Nitrat2 : mg/L ve mEq /L konsantrasyonu belirtilecektir** Sülfat : mg/L ve mEq /L konsantrasyonu ile % mval değeri belirtilecektir Bikarbonat : mg/L ve mEq /L konsantrasyonu ile % mval değeri belirtilecektir Hidrojensülfür/sülfür : mg/L ve mEq /L konsantrasyonu ile % mval değeri belirtilecektir Fosfat : mg/L ve mEq /L konsantrasyonu ile % mval değeri belirtilecektir Çözünmeyen maddeler Silikat asidi (H2SiO3 olarak) : mg/L ve mEq /L konsantrasyonu Borik asit (H3BO3 olarak) : mg/L ve mEq /L konsantrasyonu mg/L olarak toplam mineral konsantrasyonu : mg/L Eser elementler Arsenik : mg/L Kadmiyum3 : mg/L** Krom4 : mg/L** Civa5 : mg/L** Nikel6 : mg/L** KurĢun7 : mg/L** Antimon8 : mg/L** Selenyum : mg/L Baryum : mg/L Bakır : mg/L Çinko : mg/L Alüminyum9 : mg/L MADDELER Siyanid10 mg/L** Organik maddeler için harcanan oksijen miktarı mg/L**  ÖLÇÜMLER Koliform bakteriler : 100 ml de (0 olmalı) E. Coli : 100 ml de (0 olmalı) Pseudomonas aeroginosa : 100 ml de (0 olmalı) Fekal streptokoklar : 100 ml de (0 olmalı) Sülfid redükte eden sporlu anaeroblar : 50 ml de (0 olmalı) Toplam koloni sayısı : 1 ml.de 20 ±2°C’de 72 saatte limit değer: 0- 30 koloni/ ml ve 35 ±2°C’de 48 saatte limit değer0-5 koloni/ml * Florür konsantrasyonun 1 mg/L’nin üzerinde olması halinde kullanıcılar tarafından görülecek yerlerde suyun florür içerdiği ilan edilmeli, 2 mg/L’nin üzerinde olması halinde 0 -7 yaĢ grubu çocuklar için içilerek kullanılmasının uygun olmadığı ilan edilmelidir. ** Kirlilik göstergesidir, diğer ölçüm sonuçları da göz önünde tutularak tıbbi değerlendirmesi yapılır. 1 Kullanılacak tekniğin dedeksiyon limiti 0,05 mg/L’yi içermelidir. 2 Kullanılacak tekniğin dedeksiyon limiti 45 mg/L’yi içermelidir. 3 Kullanılacak tekniğin dedeksiyon limiti 0,003 mg/L’yi içermelidir. 4 Kullanılacak tekniğin dedeksiyon limiti 0,05 mg/L’yi içermelidir. 5 Kullanılacak tekniğin dedeksiyon limiti 0,001 mg/L’yi içermelidir. 6 Kullanılacak tekniğin dedeksiyon limiti 0,05 mg/L’yi içermelidir. 7 Kullanılacak tekniğin dedeksiyon limiti 0,01 mg/L’yi içermelidir. 8 Kullanılacak tekniğin dedeksiyon limiti 0,005 mg/L’yi içermelidir. 9 Kullanılacak tekniğin dedeksiyon limiti 0,2 mg/L’yi içermelidir. 10 Kullanılacak tekniğin dedeksiyon limiti 0,01 mg/L’yi içermelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir