Emlak Terimleri Sözlüğü

Emlak Terimleri Sözlüğü

2B ARAZİSİ: Ormandan çıkarılarak hazine adına tescil edilmiş arazilerdir.
376.DİLEKÇE: Vergiden doğan cezaların azaltılması amacıyla ilgili daireye verilen yazıya denir.

A
ADA: Belirli yollarla çevrilmiş imar planlarında çoğu parsellerin meydana getirdiği yapı topluluğudur.
AHZ-U KABZA: Daha çok vekaletnamelerde geçen kelime,“Bedeli tahsil etmeye” anlamına gelir. Satış bedelini tahsil edebilmek yetkisine sahip olduğunu gösterir.

Ahzu kabza nedir?

Ahzu kabza; Avukatlara verilen yetkiden doğacak parayı kullanabilme yetkisi olarak tanımlanmaktadır.

ahzu kabza genellikle vekaletnamelerde bulunmaktadır.

Örneğin bir avukata verilen vekaletname’de Ahzu kabza bulunmaması halinde avukatın icra müdürlükleri ve mahkeme kalemlerinde dosyadaki parayı çekememesine neden olmaktadır.

bir avukata vekaletname vereceginiz zaman, noterin matbu vekaletname metninde yer almayan bu yetki, mutlaka noter tarafindan sorulur, “ahzu kabza yetki veriyor musunuz” diyerekten. muvekkilin parasi bankada ise bankalar vekaletnamedeki bu ibareye itibar etmez, vekaletnamede ayrıca “bankalardan para cekmeye” yetki olmasini ister. bu yüzden ahzu kabza sadece alma verme işlemidir buda sizin vermiş olduğunuz vekaletname taktiri ile ilgilidir yani lehinize işlem yapacaktır başka amaçlı yukarıda belirtildiği gibi bankada bulunan hesabınızda para çekme ve yatırma gibi özel bir işlemi olmayacaktır.
Mesala sizin adınıza avukatınız bir icra dairesinde icra takibi başlattımı orada borçluda tahsil edilecek parayı sizin adınıza alıp ve size vermeye yetkilidir.
Değilse ahzu kabzaya dayanarak her hangi bir şekilde hesabınızda bulunan paranızı alma ve yetkisi yoktur.

ALTYAPI: Yol, su, elektrik, kanalizasyon gibi tesislerin tümüne verilen ad.
ANAHTAR TESLİM: Bir yapının bütünüyle bitirilmesi için gerekli malzeme ve işçiliğinin yüklenici firma tarafından karşılanarak, mal sahibine teslim edilmesini öngören sözleşme şeklidir.
APLİKASYON: Herhangi bir parselin zeminde geometrik durumunun tespitidir. Projeyi araziye aplike etmek, işaretlerle dikmek, bir projenin arazi üzerine işaretlenmesi ve binalarda köşe kazıklarının çakılması anlamlarına gelir.

APLİKASYON NEDİR?

Tanım:
Aplikasyon (yer tesbiti), tescilli haritalardaki parsel köşe noktalarının zeminde yeniden belirtilmesidir.
İstenen Belge ve Bilgiler:
1-) Aplikasyonu istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği.
2-) Taşınmaz malın malikinin kimliği ya da vekilinin vekaletname örneği ve kimliği.
* Taşınmaz mal malikinin temsilcisi vasi veya kayım ise mahkeme kararı ve kimliği, veli ise vukuatlı nüfus kaydı örneği ve kimliği.
*Talep sahibi şirket, vakıf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise, yetki belgesi ile kimliği.
*Taşınmaz malın sahibi ölmüş ise talepte bulunanların mirasçı olduklarını gösterir veraset belgesi ve kimliği.
İzlenecek Yol:
1-) Aplikasyonu istenen taşınmaz malın maliki veya hissedarlarından herhangi biri yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte bizzat veya yasal temsilcisi vasıtası ile ilgili kadastro müdürlüğüne sözlü olarak talepte bulunur. Aplikasyon işlerinde özellikle bir sınırda ihtilaf varsa ihtilaflı sınırın sözlü olarak belirtilmesi gerekir. Kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri resmi yazı ile yapılır.
2-) Taşınmaz malın hisseli olması halinde hissedarların hisseleri oranında aplikasyon işlemi yapılmaz.
3-) Kadastro müdürlüğünce istem belgesi (örnek: 8) ve başvuru fişi (Örnek: 9) düzenlenir. Fen işleri kayıt defterinden alınan kayıt, tarih ve sıra numarası istem belgesi ve başvuru fişine yazılır. İstenen belgelerden eksik olanlar başvuru fişinde belirtilir. Aplikasyon işlemi için gün verilmişse verilen gün ve saat başvuru fişine yazılır. Başvuru fişinin bir sureti ilgilisine verilir.
Talebin resmi yazı ile yapılması halinde:
a) Talep önce genel evraka sonra fen işleri kayıt defterine kaydedilir.
b) İstem belgesi düzenlenir, başvuru fişinin düzenlenmesine gerek yoktur. Fen işleri kayıt defterinden alınan kayıt, tarih ve sıra numarası istem belgesine yazılır. Ayrıca işlemin cinsi, istem belgesinde işaretlenir ve adı-soyadı bölümüne yazıyı gönderen kurumun adı ile yazının tarih ve sayısı yazılır.
Döner sermaye hizmet bedeli alınmaması gereken taleplerde; istem belgesinin “tutarı” bölümüne taşınmaz malın cinsi yazılacaktır. Örneğin; okul yeri, hükümet binası vb.
c) Gün verilmişse verilen gün ve saat ilgili idareye bildirilir.
4-) Aplikasyon işlemlerinde kadastro değişiklik ve kontrollük işlemleri ücret çizelgesinde belirtilen ve işlem tarihinde uygulanmakta olan hizmet bedeli ilgilisi tarafından Döner Sermaye İşletmesi Saymanlığına yatırılır.
5-) Görevli kadastro elemanları ölçü için gerekli inceleme ve ön hazırlıkları büroda yaparlar. Aynı parsellere ait farklı zamanlarda yapılacak aplikasyon ölçülerinin farklı olmaması için önceden tanzim edilen aplikasyon krokileri ya da ölçü krokileri var ise bu krokilerdeki ölçü değerleri göz önüne alınmalı ve mümkünse aynısı kullanılmalıdır. İlgili parselin pafta tersimat kontrolü yapılarak tersimatta hata olup olmadığı araştırılır. Hata belirlenmesi halinde ilgili mevzuata göre düzeltme yapılır.
6-) Talep sahibi başvuru fişinde belirtilen gün ve saatte temin edeceği taşıt ile aplikasyon işlemi için görevlendirilen kadastro elemanlarını taşınmaz malın mahalline götürür. Görevli kadastro elemanları hazırladıkları aplikasyon krokisini zemine tatbik ederler. Aplikasyonu yapılan parselin zeminde belirli olmayan sınır köşe noktaları sabit noktalardan röperlenerek B.Ö.H.Y. Yönetmeliği’nin 153 ncü maddesinde öngörülen zemin tesisi ile işaretlenir.
7-) Aplikasyon işlemlerinde B.Ö.H.Y. Yönetmeliği’nin 262 ila 270 inci maddelerindeki ilgili hükümleri aynen uygulanır.
😎 Aplikasyon işleminin bitiminden sonra 2 nüsha aplikasyon krokisi düzenlenir (Örnek: 10,11) Aplikasyon krokisinde aplikasyon ölçü değerleriyle birlikte poligon noktaları ve parsel köşe noktalarının koordine değerleri gösterilir. Bu kroki, yetkili kadastro elemanları ve varsa komşu parsel malikleri ve diğer ilgililerce imzalanır. İmar parsellerinin aplikasyonunda komşu parsel maliklerinin imzalarına gerek yoktur. Aplikasyon krokisinin bir sureti ilgilisine verilir. Ancak ilgilisinin talebi halinde aplikasyon işlemi sonunda aplikasyon krokisi niteliğinde olan röperli kroki veya ebatlı kroki verilebilir.
Aplikasyon işleminin bitiminde istem belgesinin arka yüzüne “Aplikasyon belgesini aldım” ibaresi yazılarak tarih belirtilip ilgilisi tarafından imzalanır. Aplikasyon krokileri, ada veya pafta için açılacak dosyalarda birden başlayarak devam eden numaralar altında arşivlenir ve dosya numarası yüzölçümü klasöründeki sütuna yazılır.
Aplikasyonda Genel Kurallar:

Aplikasyon (yer tespiti) tescilli haritalardaki parsel köşe noktalarının zeminde yeniden belirtilmesidir.
Aplikasyon, harita yapımı için düzenlenen ölçü veya röleve ölçü krokilerindeki zemin ölçü değerleri ile, ölçü değerleri bulunmadığı zaman, plan veya haritası üzerinden alınacak değerlere göre ortogonal-kutupsal veya en az bu incelikteki başka bir yöntemle nirengi, poligon ve diğer sabit noktalara dayanılarak yapılır.
Haritası ülke koordinat sisteminde yapılmış ve ölçüleri deniz yüzeyine indirgenmiş yerlerde koordinat değerlerinden hesaplanan veya harita üzerinden alınan uzunluk ölçüleriyle aplikasyon yapılması zorunlu olduğu durumlarda bu uzunluklar 200 m.den fazla ise arazi yüzeyine indirgenir. Bu indirgeme hesabında B.Ö.H.Y. Yönetmeliği’nin 80 nci maddesi uygulanır.
Aplikasyon işlemi için parsel köşe noktalarının yer kontrol noktalarına (nirengi, poligon, kestirme noktaları) dayanılarak orjinal ölçü değerlerine göre zemine uygulanması esastır. Ölçü değerlerinin uygulanamaması durumunda, hesapla bulunacak yeni değerlerle işlem yapılır.
Ancak, yer kontrol noktası ile diğer sabit tesislerin tamamının tahrip edildiği yerlerde; pafta ölçeği, ölçü yöntemi, yapım şartları, kadastrodan sonra yapılmış durum haritaları, kadastrodan sonra yer gösterme için düzenlenmiş aplikasyon krokileri, bunlara ait röperler ve zeminde değişmemiş olduğu kesin olan sınır yerleri göz önüne alınarak ve tahrip edilmiş olan yer kontrol noktalarının ihyası suretiyle veya yeniden tesis edilen yer kontrol noktalarına dayanılarak uygulama yapılır.
Aplikasyonu yapılan parselin zeminde belirgin olmayan köşe noktalarına ilgilisinin mahallinde hazır bulunduracağı ve B.Ö.H.Y. Yönetmeliği’nin 153 ncü maddesinde öngörülen zemin tesisleri konur.
Aplikasyonu yapılan parselin, zeminde belirli olan veya işaretlerle belirlenmiş sınır noktaları, etrafında mevcut yapı, elektrik direği, kuyu, imar poligonu vb. noktalardan röperlenir ve ölçüler aplikasyon krokisinde gösterilir.
Kadastro görmeyen yerlerde tescilli haritası bulunan bir taşınmaz malın aplikasyon işlemi tescil haritasının nitelik ve yapım tekniğine göre yapılır.
Mülkiyete ilişkin aplikasyon işlemine o yer kadastro müdürlüğü teknik elemanları yetkilidir.
Yapılan aplikasyon işlemine ilgilisi itiraz ederse, işlem başka bir kadastro teknik elemanı tarafından tekrarlanır. İki aplikasyon arasında farklılık bulunması halinde, kontrol mühendisi veya kontrol memuru gözetiminde yenilenir.
Grafik Paftalarda Aplikasyon:
Grafik paftalar koordinesiz poligon noktalarına dayanılarak teşekkül ettirilmiş paftalardır.
Bu paftalarda aplikasyon işlemi haritanın yapımında kullanılan poligon noktalarına dayanılarak yapılması esastır. Ancak bu poligon noktaları bulunamaz ise harita ve zemindeki ortak tesis ve noktalardan faydalanılır.
Aplikasyonu yapılacak parselin öncelikle pafta tersimatı kontrol edilmek suretiyle tersimatta hatta olup olmadığı araştırılır.
a) Zeminde poligon noktaları mevcut ise;
Mevcut poligon noktaları parselin ilk tesis ölçüsünde kullanılmışsa harita yapımında düzenlenen ölçü krokileri ve ölçü değerleri ile zemine aplike edilir.
Klasik Paftalarda Aplikasyon:
Klasik paftalar mevzii ya da memleket nirengisine dayalı klasik ölçü sistemi ile yapılmış koordineli paftalardır.
Klasik paftalarda aplikasyon işleminin yapılabilmesi için haritanın yapımında kullanılan yer kontrol noktalarının zeminde bulunması, yeterince sıklaştırılması, bulunmayanların ise ihya edilmesi gerekir.
Aplikasyonu yapılacak parselin öncelikle pafta tersimatı kontrol edilmek suretiyle tersimatta hata olup olmadığı araştırılır.
a)Yer kontrol noktaları zeminde mevcut ise:
Mevcut poligonlar parselin ilk tesis ölçüsünde kullanılmışsa harita yapımında düzenlenen ölçü krokilerinde yazılı zemin ölçü değerleri ile zemine aplike edilir. Ölçü değerlerinin sonradan yapılan tesis ya da değişiklikler nedeniyle uygulanamaması durumunda hesapla bulunacak yeni değerlerle işlem yapılır.
b) Yer kontrol noktaları zeminde mevcut değil ise:
Aplike edilecek parselin köşe koordinatları kadastro ölçü krokileri ve değerlerinden faydalanarak hesaplanır. Daha sonra zeminde mevcut yer kontrol noktalarına göre nokta sıkıştırması yapılır. Bu noktaların koordineleri hesap edilerek paftasına işlenir. Aplikasyonu yapılacak parsel köşeleri bu noktalara göre ortogonal ya da kutupsal ölçü tekniği kullanılarak tanzim edilen aplikasyon krokisi zemine aplike edilir.
Ölçü krokilerine göre parsel köşe koordinatlarının hesaplanamaması halinde, köşe koordinatları pafta üzerinden okunur.
Aplikasyon yapıldıktan sonra, parsel sınır noktaları için gerekli kontrol ölçüleri yapılır. Daha sonra yakındaki tamamlanmamış da olsa tüm binalar dahil yer kontrol noktalarından yeterli röper ölçüleri alınır ve zeminde belirli olmayan sınır noktalarına B.Ö.H. Y. Yönetmeliği’nin 153 ncü maddesinde öngörülen ve ilgilisince temin edilen zemin tesisleri konulur.
Fotogrametrik Paftalarda Aplikasyon:
Fotogrametrik paftalar fotogrametrik sistemle yapılmış memleket nirengisine dayalı koordineli paftalardır.
Fotogrametrik paftalardaki parsellerin aplikasyonunda ilk önce aplikasyonu yapılacak parselin ve civarındaki parsellerin zemin kontrolleri yapılarak değişmemiş sabit sınır köşeleri belirlenir. Belirlenen bu sınır köşelerine göre haritadan ölçü alınmak suretiyle kutupsal ya da ortogonal olarak aplikasyon yapılır.
Eğer arazide sabit sınır köşeleri bulunamıyorsa çevredeki yer kontrol noktalarından nokta üretme suretiyle nokta sıkıştırması yapılır. Sıklaştırılan bu noktalara dayanılarak haritadan alınan ölçü değerleri, araziye kutupsal veya ortogonal ya da koordinatlara göre aplike edilir.
Sayısal Paftalarda Aplikasyon:
Sayısal paftalar nirengi ve nivelman ağına dayalı yapılmış her noktanın sayısal olarak tanımlanabildiği paftalardır.
Sayısal nitelikli parsellerin aplikasyon işleminde; önce parsellerin pafta tersimatı ve köşe koordinat değerleri kontrol edilir. Hata olup olmadığı araştırılır. Hata olmadığı takdirde aplikasyonu yapılacak parselin köşe koordinatlarına göre yer kontrol noktalarından kutupsal veya ortogonal olarak ölçü değerleri hesap edilir. Hesap edilen ölçü değerlerine göre zemine kutupsal veya ortogonal ölçü sistemiyle aplike edilir.

a) Tanım

2010/4 sayılı genelgede;

Aplikasyon; “Taşınmaza ait mülkiyet veya irtifak hakkı sınırlarının, tapu plânındaki bilgi ve belgelerine uygun olarak zeminde işaretlenmesini”

Aplikasyon krokisi ise; “Parselin aplikasyon ölçü değerleri ile parsel sınır noktalarının sabit tesislere ve kontrol noktalarına bağlı olarak zeminde alınan röperli ölçülerini gösteren krokiyi” İfade eder, şeklinde tanımlanmıştır.2010/4 sayılı genelge aplikasyonu; talebe bağlı olarak yapılacak işlemlerden olarak belirlenmiştir. Lisanslı büroların kurulduğu yerlerde aplikasyon için ilk başvuru bu büroya (bürolardan birine) yapılır. Eğer Lisanslı büro kurulmamışsa aplikasyon işlemi için başvuru kadastro müdürlüğüne yapılır.

Aplikasyon işleminin tescil yönü olmadığından işlem; başvurunun yapıldığı lisanlı büro ya da kadastro müdürlüğünde tamamlanır.

b) Başvuruda bulunacak belgeler;

Talebe bağlı işlemlerle ilgili en son düzenlemeyi içeren 2010/4 sayılı genelgenin 7’nci maddesi şu şekildedir;

Yapılacak işlemin türüne bakılmaksızın aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin istenilmesi zorunludur. Kimlik belgelerinde T.C. kimlik numarasının bulunması zorunludur.

Talebin gerçek veya tüzel kişilerce yapılması halinde;

1.1. Taşınmaz malın güncel tapu senedi veya tapu kayıt örneği.

1.2. Taşınmaz mal malikinin kimliği ya da vekilinin vekâletname örneği ve kimliği.

1.2.1 – Taşınmaz mal malikinin temsilcisi vasi veya kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği, veli ise aile nüfus kayıt örneği ve kimliği.

1.2.2 – Talep sahibi şirket, vakıf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise, işin yapılması için yetki verildiğini açıkça belirten yetki belgesi ve imza sirküleri ile temsilcinin kimliği.

1.2.3 – Taşınmaz malın sahibi ölmüş ise talepte bulunanların mirasçı olduklarını gösterir veraset belgesi veya vukuatlı nüfus kayıt örneği ve kimliği.(2) TAKBİS’e bağlı olan ve ilgili tapu müdürlüğündeki tapu kayıt bilgilerine ulaşılabilen kadastro müdürlüklerinde tapu senedi veya tapu kaydı istenmez. Tapu senedi veya tapu kayıt örneği kadastro müdürlüğünce TAKBİS’ de sorgulanarak kontrol edilir.

(3) Talebe bağlı işlemlerde, her talebe ait malikin T.C. kimlik numarası ile taşınmazın ili, ilçesi, mahallesi/köyü, ada ve parsel numarasına ait bilgilerinin bulunduğu çizelge doldurularak TAKBİS’e kaydedilmek üzere her ayın sonunda ilgili tapu müdürlüğüne gönderilir.

c) İzlenecek Yol

Aplikasyon işleminde izlenecek yol Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan 2011 tarihli “KADASTRO İŞLEMLERİ REHBERİ”nde şu şekilde yer almıştır;

(Bu Rehberde, işlemlerin kadastro müdürlüğü tarafından karşılanması halinde izlenecek yol yer almaktadır. Lisanlı büro tarafından karşılanacak işlemler için gerekli ilaveler site yönetimi tarafından yapılmıştır.)

1) Taşınmaz malın maliki veya hissedarlardan biri yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte bizzat ve yasal temsilcisi aracılığı ile lisanslı büro ya da kadastro müdürlüğüne talepte bulunulur. (Kamu Kurum ve Kuruluşlarının talepleri resmi yazı ile yapılır.)

2. a) Talep lisanslı büro tarafından karşılanıyorsa;

– Lisanslı mühendis ya da görevlendireceği personel tarafından, gelen talep değerlendirilir… Talebin uygunluğunun anlaşılması halinde; talep “Kadastro Teknik Hizmetleri Kayıt Defteri”nekaydedilerek işleme fen kayıt numarası verilir. “TİP SÖZLEŞME” düzenlenerek lisanslı büro yetkilisi ve talep sahibi tarafından karşılıklı imzalanır. (Sözleşmenin aslı büroda arşivlenir.)

– O yıl için belirlenmiş olan “hizmet bedeli” tahsil edilir.

– Aplikasyon için gerekli teknik belgeler kadastro müdürlüğünden temin edilir.

2. b) Talep kadastro müdürlüğü tarafından karşılanıyorsa;

– Kadastro müdürü ya da ya da görevlendireceği personel tarafından, gelen talep değerlendirilir. Talebin uygunluğunun anlaşılması halinde;

– Döner sermayesi tahakkuk edilip, tahsili sağlanır.

– Talep için “istem belgesi” düzenlenip, “Tapu Fen İşleri Kayıt Defteri”ne kaydı yapılır.3) Lisanslı büro ya da kadastro müdürlüğü tarafından; talebin karşılanacağı gün ve saat ilgili idareye / talep sahibine bildirilir.

4) Gerekli inceleme ve ön hazırlıklar yapılır.

5) İşlem yapılacak parselde teknik bir hatanın olup olmadığı kontrol edilir. Taşınmaza ilişkin teknik bir hatanın tespiti halinde öncelikle hata ilgili mevzuatınca düzeltilir.

6) Aplikasyon işlerinde özellikle bir sınırda ihtilaf varsa ihtilaflı sınırın sözlü olarak belirtilmesi gerekir.

7) Taşınmaz malın hisseli ise, hissedarların hissesi oranında aplikasyon işlemi yapılmaz.

8) Talep sahibi (İlgili kişi/kamu kurum ve kuruluşları …) istem belgesinde belirtilen gün ve saatte temin edeceği taşıt ile taşınmaz malın mahalline gidilir.

9) Aplikasyonu yapılan parselin zeminde belirli olmayan köşe noktaları işaretlenir. Zeminde belirlenen parsel köşe noktalarında cephe kontrolü yapılır.

10) Aplikasyon işleminin bitiminden sonra 2 nüsha aplikasyon krokisi düzenlenir. Düzenlenen krokide aplikasyon ölçü değerleriyle birlikte poligon noktaları ve parsel köşe noktalarının koordinat değerleri ile Tapu Plânları Tüzüğü gereğince yapılan işlemin üretim yöntemine ve haritanın ölçeğine göre hesaplanan yanılma sınırlarının belirtilmesi esastır. Bu kroki yetkili lisanslı büro elemanları ya da kadastro elemanları ve ilgilisince imzalanır. İmar parsellerinin aplikasyonunda komşu parsel maliklerinin imzalarına gerek yoktur.

11) İlgilisinin talebi halinde aplikasyon işlemi sonunda aplikasyon krokisi niteliğinde olan röperli kroki verilir. Aplikasyon işleminin bitiminde ilgilisi, tarih belirtmek suretiyle, istem belgesinin ilgili bölümünü, aplikasyon krokisini aldığına dair imzalar.

12) İşlem kadastro müdürlüğü tarafından yapılmışsa; aplikasyon krokileri 2010/20 sayılı genelgenin 16’ncı madde 1’inci fıkrasında belirtildiği şekilde arşivlenir.

İşlem lisanslı büro tarafından yapılıyorsa Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri Büroları hakkındaki Yönetmelik madde:42 ve 2010/13 sayılı genelgenin 51’inci maddesi gereğince arşivlenir.

Ayrıca yine aynı Yönetmeliğin 42/2’nci maddesi gereğince Aplikasyon krokilerinin onaylı bir örneği her ayın beşine kadar kadastro müdürlüğüne verilir.

d) İşlemin Mali Yönü;

İşlem Lisanslı büro tarafından yapılıyorsa; o yıl çin belirlenmiş olan “hizmet bedeli” tahsil edilir.

İşlem kadastro müdürlüğü tarafından yapılıyorsa; aplikasyon için, işlem tarihinde uygulanmakta olan döner sermaye hizmet bedeli ilgilisi tarafından bankaya yatırıldıktan sonra talep alınır. Bu bedelin ödenmemesi halinde işlemler kayıt altına alınmaz.

Taşınmazın bulunduğu yer haricindeki, kadastro müdürlüklerine talepte bulunulması durumunda; talepte bulunulan kadastro müdürlüğü tarafından döner sermaye ücreti tahsil edilir.

* Döner Sermaye hizmet bedeli alınmaması gerekli taleplerde; İstem belgesinin “tutarı” bölümüne taşınmaz malın cinsi yazılır (okul yeri, hükümet binası vb.).

ARAZİ: Belediyelerin imar alanları dışında kalan  bağ, bahçe, tarla, çalılık, orman gibi toprak parçalarına denir.
ARSA: Belediyelerin  imar alanları kapsamında yer alan kullanım şekli ve yapılaşma düzeni belirlenerek tamamlanmış arazi parçalarına denir. Arsalara ‘imar parseli’ de denir.
ASKI SÜRESİ: İmar çalışması yapıldığı dönemlerde uygulanan planlar halka açık şekilde bir süre askıda kalır ve vatandaşlarımız bunları inceleyerek zarara uğradığı durumlarda itiraz ederek düzeltme isteyebilir. Ama askı süresinde itiraz edilmezse plan kabul edilmiş sayılır.

İmar planı ne kadar süre askıda kalır?

İmar planları uygulama ve mevzi imar planı gibi çeşitlere ayrılıyor. Bu planlar belli bir süreliğine askıya çıkıyor. Bu süre içinde vatandaşlar imar planına itiraz edebiliyor. İmar planı ne kadar süre askıda kalır?

İmar planı ne kadar süre askıda kalır?

İmar uygulaması yapılan yerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulamaya esas olacak diğer bilgileri ayrıntılarıyla gösteren üzerine kadastral durumu da işlenmiş plana imar planı deniyor.

İmar planları uygulama ve mevzi imar planı gibi çeşitlere ayrılıyor. İmar uygulaması yapılan yerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulamaya esas olacak diğer bilgileri ayrıntılarıyla gösteren üzerine kadastral durumu da işlenmiş plana uygulama mevzi imar planı oluyor.

Bu planlar belli bir süreliğine askıya çıkıyor. Bu süre içinde vatandaşlar imar planına itiraz edebiliyor. İmar planı ne kadar süre askıda kalır?

İmar planları bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan ediliyor.Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebiliyor. Belediye başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi onbeş gün içinde inceleyerek kesin karara bağlıyor.

Belediye ve mücavir alan dışında kalan yerlerde yapılacak planlar valilik veya ilgilisince yapılır veya yaptırılıyor.

Valilikçe uygun görüldüğü takdirde onaylanarak yürürlüğe giriyor. Onay tarihinden itibaren valilikçe tespit edilen ilan yerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan ediliyor.

Yine bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebiliyor. İtirazlar valiliğe yapılır, valilik itirazları ve planları onbeş gün içerisinde inceleyerek kesin karara bağlar. Onaylanmış planlarda yapılacak değişiklikler de yukarıdaki usullere tabi oluyor. Kesinleşen imar planlarının bir kopyası, Bakanlığa gönderiliyor.

B
BELEDİYE RAYİÇ BEDELİ: Gayrimenkullerin güncel piyasa koşullarında belediyelerce belirlenen minimum alım satım bedelidir.

Belediye rayiç bedeli nasıl öğrenilir?

Belediye rayiç bedeli, gayrimenkullerin güncel piyasa koşullarındaki alım satım bedelini gösteriyor. Peki, belediye rayiç bedeli nasıl öğrenilir? Belediye rayiç bedeli öğrenmek için gerekenler bu haberde

Belediye rayiç bedeli nasıl öğrenilir?

Belediye rayiç bedeli, gayrimenkullerin güncel piyasa koşullarındaki alım satım bedelini gösteriyor. Bu bedel, belediyelerden öğrenilebiliyor. Peki, belediye rayiç bedeli nasıl öğrenilir? Belediye rayiç bedeli öğrenmek için neler gerekli?

Belediye rayiç bedelini öğrenmek..

Konutun veya bir arsanın rayiç bedelini öğrenmek için o gayrimenkulün bağlı olduğu belediyeye gidilmesi gerekiyor.

Gayrimenkule ait ada ve parsel bilgilerinden veya ad ve soyada göre emlak beyanlarından bakılarak bulunduğu mahalle, cadde ve sokak bilgilerine göre gayrimenkulün o yılki rayiç bedel ve arsa birim değeri öğrenilebiliyor.

İsteyenler rayiç bedelini, belediyeyi telefon ile arayarak da öğrenilebiliyor.

Gayrimenkullerin rayiç bedelini etkileyen unsurlardan bazıları şu şekilde sıralanıyor:

– Önemli konut projeleri,

– Alışveriş merkezleri,

– Dükkanlar,

– Eğlence merkezleri

– Eğitim merkezleri,

– Merkezi lokasyon,

– Yaşayan nüfusun sosyo–ekonomik durumu.

Tapu ve rayiç bedel farkının açacağı sorunlar

Tapu ve rayiç bedel farkı konut tüketicilerini ileride sıkıntıya sokmaktadır. Tapu ve rayiç bedel farkı hem alıcıya hem de satıcıya ceza kesilmesine sebep olmaktadır.

Arsa ve konut alım satımında tapudaki bedel belediye rayiç değeri üzerinden değil gerçek değer üzerinden belirtilmelidir.

Emlak vergisine esas olan belediye rayiç değeri;  mülkün minimum değeri üzerinden belediyelerce hesaplanan m² alım-satım değeridir. Gerçek rayiç bedel ise gayrimenkulün günümüz piyasasındaki gerçek alım-satım değeridir. Her ne kadar belediye rayiç bedelleri belediyelerce belirlense de minimum üzerinden hesaplandığından, genelde gerçek değerler bundan çok daha yüksek rakamlardadır.

Diyelim ki aldığınız konutu gerçek değerinden az gösterdiniz. Yani tapudaki bedeli belediyenin belirlediği rayiç bedel kadar gösterdiniz. Bunun açacağı sorunları üç aşamada inceleyelim.

1.Ticari açıdan değerlendirme
Satılan mülkün tapu masrafları  tapudaki değerin yüzde 4’ü kadar olduğu için konutun değeri ne kadar düşük gösterilirse ödenen harç da o kadar düşük oluyor. Burada gözardı edilen konu konutu satan kimsenin tapuda gösterilen bedel kadar hak sahibi olmasıdır. Şayet alıcı konutun bedelini ödemede gecikir ya da bedeli ödemezse satıcı ancak tapuda gösterilen bedel kadar hak talep edebilir. Dolayısıyla konutun gerçek değerinden az gösterilmesi, gösterilmeyen miktar kadar parayı riske atar.

2.Hukuki açıdan değerlendirme
Hisseli gayrimenkul alacak olanlar, diğer hissedarın şuf’a (ön alım) hakkını kullanarak gayrimenkulü tapuda belirtilen düşük bedelle alabileceği riskini unutmamalıdır. Bu aldığınız evi daha ucuza satmak zorunda kalmanız demektir.

Diyelim ki 2 hissedarı olan bir arazinin 1 hissesini bedeli 100.000 TL olmak üzere satın almak için anlaştınız. Tapuya gittiğinizde arsasının yarısını satan gayrimenkul sahibi harç çıkmasın diye gayrimenkulün değerini 60.000 TL olan belediye rayiç bedeli üzerinden göstermeyi teklif etti. Bu durumda 1 hissesinin gerçek değeri 100.000 TL olan bir taşınmazı 60.000 TL belediye rayiç bedelinden gösterip üzerini satıcıya elden tamamlayarak satın alma işlemini tamamladınız. Hissedarınızla herhangi bir anlaşmazlığa düşseniz veya art niyetli olarak Şuf’a (ön alım hakkı) için size dava açsa mahkeme tapuda gösterilen bedel üzerinden bir takdirde bulunacaktır. Bu aldığınız evi daha ucuza satmak zorunda kalmanız demektir.

Taşınmazın diğer yarısına sahip olan kimse açacağı bir Şuf’a (ön alım) davasında mahkeme veznesine belediye rayiç bedeli olan 60.000 TL’yi yatırarak sizin hissenizi alabilir.

3.Vergisel açıdan değerlendirme
Belediye rayiç bedeli üzerinden gösterilen bir gayrimenkulü satarken gerçek değeri üzerinden satmak zorunda kalabilirsiniz. Konut kredisi alırken değer gerçek değer üzerinden gösterilmek zorundadır. Dolayısıyla siz belediye rayiç bedelinden göstererek aldığınız evi 5 yıl içinde gerçek değer üzerinden satmak zorunda kaldığınızda kazancınız olduğundan çok daha fazla gözükecek ve daha çok vergilendirileceksiniz.

Tapuda evinizin değerini gerçek değer üzerinden göstermeye dikkat edin! Çünkü tapuya bildirdiğiniz tutar ile gerçek alış tutarı arasındaki farkın tespiti halinde aşağıdaki cezai yaptırımlar uygulanır.
1-Aradaki farkın üç katı  vergi cezası
2-Farkın satış gününden itibaren faizi
3-Eksik bildirimden doğan harç farkı,farkın 3 katı usulsüzlük cezası ve ilave olarak gecikme faizi

Düşük beyanda bulunup huzursuz olanlar veya ceza ödemek istemeyenler pişmanlık beyanında bulunabiliyorlar. Unutmayın vergide zaman aşımı beş yıl. Maliye beş yıl içinde kapınızı çalabilir.
BİNA YÜKSEKLİĞİ: Binanın kot aldığı noktadan saçak seviyesine kadar olan mesafedir. İmar planı ve yönetmelikte ön görülen bina yükseklikleri maksimum yüksekliklerdir.

C
CİNS TASHİHİ: Arsa veya araziler üzerine yeni bina inşa edilmesi veya mevcut binanın yıkılarak arsa haline dönüştürülmesi  için tapu kütüğünde kayıtlı olan taşınmazın cinsinin değiştirilmesi işlemidir.

Tapuda cins tashihi dilekçesi örneği!

Tapuda yapılan değişiklikler arasında cins tashihi işlemi de yer alıyor. Bu işlem ile bir gayrimenkulün tapudaki cinsi değiştiriliyor. İşte, tapuda cins tashihi dilekçesi örneği!

Tapuda cins tashihi dilekçesi örneği!

Cins değişikliği, bir taşınmaz malın cinsinin, yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale; bağ, bahçe, tarla vb. iken arsaya;  arsa veya arazi iken, bağ, bahçe ve benzeri duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlem olarak karşımıza çıkıyor.

Bu işlem için cins değişikliği istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya bilgi gerekli oluyor.

Cins tashihi işleminin gerçekleşebilmesi için, gayrimenkul sahibinin gerekli belgeler ile tapu dairesine müracaat etmesi ve harçlarını ödemesi gerekiyor.

Tapu cins tahsisi dilekçesi…

…….   BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA

 

İSTANBUL

İlimiz merkez…………..mahallesi, tapunun………………..Pafta……… Ada. .. ……Parsel üzerinde bulunan binamız için Cins Tashihi yaptıracağımızdan ,Cins tashihinde sakınca olmadığına dair Kadastro Müdürlüğüne hitaben yazılacak olan yazının  tarafıma verilmesini saygılarımla arz ederim.

 

TARİH :

T.C NO:

 

ADI ve SOYADI:

 

ADRES:

TELEFON:

Cins tashihi kelime anlamıyla tapuda kayıtlı bir taşınmazın niteliğinin değiştirilerek, başka bir tapu kütüğüne tescil edilmesi oluyor. Söz konusu kavramın içerdiği anlamı daha somut açıklarsak; Sahibi olduğunuz binayı yıktırarak, arsa haline dönüştürmek istiyorsunuz diyelim. Bunun için tapu sicilinde binanızın niteliğini arsa olarak göstermeniz gerekiyor. İşte yapılan bu işlemler cins tashihi olarak açıklanıyor. Ya da bir arsaya sahipsiniz ve üzerine bina inşa edilmesini istiyorsunuz, bu durumda tapu kütüğünde arsanızın bina olarak gösterilmesi işlemi de cins tashihini açıklıyor.

Cins tashihi için gerekli evraklar 

Cins tashihi nedir? sorusunun yanıtını verdikten sonra, cins tashihi nasıl yapılır? zihninizi meşgul ediyor diyelim. Bu işlemin gerçekleştirilmesi için öncelikle taşınmazın hissedar veya iştirakçilerinden birinin isteği gerekiyor. Bu istem ile kadastro müdürlüğünde işlemler başlatılabilir.

Tabi cins tashihi için birtakım belgeleri temin etmek gerekiyor. Cins tashihi için gerekli evraklar ise şunlar;

* Cins değişikliği istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği,

* Yapısız iken yapılı hale gelen taşınmazlarda yapı kullanma izni veya belediye ya da valiliğin yazısı,

* Tapuda kayıtlı malik veya hissedarların kimliği, vekillerin vekaletnamesi ve kimliği,

* Malikin temsilcisi vasi ve kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği veli ise vukuatlı nüfus kayıt örneği,

* Talep sahibi şirket, vakıf,dernek veya kooperatif temsilcisi ise yetki belgesi ile kimliği,

* Malik ölmüş ise talepte bulunan mirasçıların adlarına intikal işlemini yaptırmış olmaları gereklidir

Cins tashihi işlemleri 

Cins tashihi işlemlerinin en sık karşılananları ise; arsa veya araziler üzerine yeni bina inşa edilmesi veya mevcut binanın yıkılarak arsa haline dönüştürülmesi olarak karşımıza çıkıyor. Bunlardan arsa veya araziler üzerine yeni bina inşa edilmesi için yapılacak işlemler şu evrelerden oluşuyor;

* Yapının iskana uygun olması halinde belediye veya valilikler cins tashihi yapılması için kadastro müdürlüğüne yazı yazıyor,

* Kadastro müdürlüğü mahallinde gerekli ölçümü yapıp, tescil bildirimini düzenleyerek tapu sicil müdürlüğüne gönderiyor,

*Tapu sicil müdürlüğü tescili sağladıktan sonra, kadastro müdürlüğüne durumu bildirmekte, kadastro müdürlüğü paftası üzerinde gerekli teknik işlemleri yaparak durumu ilgili belediye veya valiliğe bildiriyor.

8.8.1997 tarihinden önce tamamlanarak iskan belgesi (yapı kullanama izin belgesi ) almış olan taşınmazların cins tashihi işlemleri, başka herhangi bir kuruma müracaat etmeksizin kadastro müdürlüklerince doğrudan yerine getirilerek, tapu sicil müdürlüklerince tescilleri sağlanıyor.

Binanın yıktırılarak, arsa haline dönüştürülmesi işlemi ise şu aşamalardan oluşuyor;

*Cins tashihi için ilgililer kadastro müdürlüğü veya şefliklerine müracaat ediyor,

*Kadastro müdürlüğü elamanlarınca zeminde inceleme yapıldıktan sonra düzenlenen tescil bildirimi tapu sicil müdürlüğüne gönderiliyor.

D
DAİRE: Tamamlanmış yapılarda aynı çatı altında birden fazla yapılan bölümlerin her birine denir.
DAMGA VERGİSİ: Kişiler veya kuruluşlar arası hukuki işlemlerin geçerliliğini belgeleyen kağıtlardan alınan vergidir. Örneğin yıllık kira bedeli üzerinden Binde 1,89 oranında alınan vergidir.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1) mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında, “…Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri dikkate alınmaz.”, 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise, “Kağıtların Damga Vergisi bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 800 bin Yeni Türk lirasını aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmü yer almıştır.

Bakanlığımızca 2014 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,11 (on virgül onbir) olarak tespit edilmiş ve 441 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(2) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 57 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği(3) ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2015 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2015 tarihinden itibaren 1.702.138,00 Türk Lirası olmuştur.

Tebliğ olunur.

1) SAYILI TABLO 

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

I. Akitlerle ilgili kağıtlar

 

A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:

 

1.  Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler             

(Binde 9,48)

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)

(Binde 1,89)

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri                                          

(Binde 9,48)

4. Tahkimnameler ve sulhnameler                                             

(Binde 9,48)

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir  kağıda taalluk edenler dahil)

(Binde 1,89)

6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6/6/2008) Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

(Binde 1,89)

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:

 

1. Tahkimnameler                                                                       

(45,30 TL)

2. Sulhnameler                                                                            

(45,30 TL)

3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri                    

(Belli parayı ihtiva edenler dahil)                                                        

(254,40 TL)

II. Kararlar ve mazbatalar

 

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili  olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:

 

 a) Belli parayı ihtiva edenler                                                   

(Binde 9,48)

 b) Belli parayı ihtiva etmeyenler                                              

(45,30 TL)

2. (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : 6/6/2008) İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve  kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları

(Binde 5,69)

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar  
1. Ticari ve mütedavil senetler:  
a) Emtia senetleri:

 

    aa) Makbuz senedi (Resepise)                                               

(15,80 TL)

    ab) Rehin senedi (Varant)                                                        

(9,30 TL)

    ac) İyda senedi                                                                         

(1,70 TL)

    ad) Taşıma senedi                                                                     

(0,60 TL)

b) Konşimentolar                                                                         

(9,30 TL)

c) Deniz ödüncü senedi                                                             

(Binde 9,48)

d) İpotekli borç senedi, irat senedi                                            

(Binde 9,48)

2. Ticari belgeler:

 

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri                                        

(15,80 TL)

b) Resmi  dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

 

ba) Bilançolar

(35,00 TL)

bb) Gelir tabloları

(16,90 TL)

bc) İşletme hesabı özetleri

(16,90 TL)

c) Barnameler

(1,70 TL)

d) Tasdikli manifesto nüshaları                                                    

(7,00 TL)

e) Ordinolar                                                                                  

(0,60 TL)

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları                      

(7,00 TL)

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar

 

1. Makbuzlar:

 

a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar

(Binde 9,48)

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden  ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar

(Binde 7,59)

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler

(Binde 7,59)

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar

(Binde 7,59)

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):

 

a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için

(0,60 TL)

b) Vergi beyannameleri:

 

    ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri                                   

(45,30 TL)

    bb)  Kurumlar vergisi beyannameleri                                   

(60,50 TL)

    bc)  Katma değer vergisi beyannameleri                              

(29,90 TL)

    bd) Muhtasar beyannameler                                                   

(29,90 TL)

    be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) 

(29,90 TL)

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler                           

(60,50 TL)

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler          

(22,30 TL)

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri

(22,30 TL)

f) (Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28/02/2009)Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden  sadece muhtasar beyanname için

 

(35,50 TL)

3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.

(0,60 TL)

DEVRE MÜLK: Bir mülkün yılın belirli dönemlerinde ayrı ayrı kişilere satılmasıdır.

Devremülk nedir? kavramı, kişinin kendisi tarafından belirlenen tarihlerde yılın 15 günlük veya daha uzun bir diliminde satın alınan mülkü ifade ediyor. Diğer bir deyişle devremülkü satın alarak, ömür boyu seçilen tarihler arasında ücret ödemeden tatil yapma imkanına erişmiş oluyorsunuz. Ayrıca devremülkünüzü istediğiniz zaman satma hakkının yanı sıra gelmediğiniz zamanlarda kullanma hakkınızı kiraya verebiliyorsunuz.

Devremülk süresi

Devremülkler tapulu olduğu için satma, devretme, kiraya verme veya miras bırakma hakkını da beraberinde getiriyor. Bir devremülke yılın 7, 10 veya 15 günlük dilimlerinde sahip olabiliyorsunuz.

Devremülk alırken nelere dikkat edilmeli?

Nasıl ki bir gayrimenkul satın alırken dikkat edilecek hususlar varsa, devremülk alırken de dikkat edilmesi noktalar bulunuyor. Devremülk alırken nelere dikkat edilmeli? Sorusunun yanıtları ise şöyle;

* Aksi resmi senetle kararlaştırılmadılça devre mülk hakkının bağlı olduğu pay,devrelerin sayı ve süreleri esas alınarak eşit bir biçimde belirlenebilir,

*Devre mülk hakkı ancak mesken nitelikli kat mülkiyetine veya kat irtifakına çevrilmiş veyahut müstakil yapılarda kurulabilir,

*Bir yıl içindeki devrelerin tamamı tapu sicilinde gösterilmeli,

*Devre mülk üzerinde bu hakla bağdaşan ayni haklar kurulabilir. Devre mülk hakkı devir edilebilir ve mirasçılara geçebilir,

*Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa devre mülk hak sahibi bu hakkın kullanımını başkalarına bırakabilir,

*Devre mülk hakkının yılın belirli dönemlerine ayrılması ve 15 günden daha az süreli olmamalı,

*Üzerinde devre mülk hakkı kurulacak yapı veya bağımsız bölümlerin ortak malikler arasında dönem süresi devir ve teslimi ile istifade şekil ve usulleri, yöneticilerin seçimi ile hak ve sorumlulukları büyük onarım için ayrılacak dönem, bakım masrafları gibi hususlar devre mülk sözleşmesinde belirlenir. Bu hususları içeren ve bütün hak sahiplerince imzalanan devre mülk sözleşmesi resmi senede eklenir ve tapu kütüğünün beyanlar hanesinde gösterilir,

*Ana taşınmaz mal ile bağımsız bölümlerin ve müstakil yapıların tapu kütüklerinin beyanlar hanesine bağımsız bölüm veya yapı üzerinde devre mülk hakkı kurulduğu işaret edilir. Düzenlenecek tapu senedinde de bu husus belirtilir,

*Devre mülk hakkı sahibi bu hakkın kurulduğu taşınmazların eklenti ve ortak  yerlerinden hissesi oranında ve kendisine ait olan süre içinde kullanma hakkına sahiptir,

*Kat mülkiyetine çevrilmiş birden fazla bağımsız bölümlerden bazılarının üzerinde devre mülk hakkı kurulması aksi yönetim planında kararlaştırılmamışsa diğer bağımsız bölüm maliklerinin izinlerine bağlı değildir,

*Devre mülk hak sahipleri kendilerine ayrılan ve tapu sicilinde belirtilen dönem süresi sonunda kullandıkları bağımsız bölüm veya yapıyı sözleşme hükümleri gereğince boşaltmaya ve yeni hak ve dönem sahibine teslime mecburdur,

*Üzerinde devre mülk kakkı kurulan yapı veya bağımsız bölümün ortak malikleri aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, giderilmesini isteyemezler,

*Devre mülk hakkı sahiplerinin hak ve borçları yetki ve sorumluluklarının tespit ve uyuşmazlıkların çözümlenmesinde, bu konuda sözleşmede veya yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde Türk medeni kanunu ve ilgili diğer kanun hükümleri uygulanır,

*Dönem süresi sonunda tahliye olmadığı takdirde yararlanacak olan dönem sahibinden birisi veya yöneticinin tapu kaydını ve sözleşmeyi talebine ekleyerek ibraz etmesi halinde mahallin en büyük mülki amirinin emri ile başkaca bir işlem ve tebligata gerek kalmadan derhal zabıtaca boşalttırılır. İdare ve yargı organlarına yapılacak başvuru bu boşaltma işlemini durdurmaz. Tarafların kanundan ve sözleşmeden doğan hakları saklıdır,

*Anlaşmazlıklar ana gayrimenkulun bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinde çözümlenir.

Çalışmak ve Dinlenmek

Çalışmak, hayatta en çok telkin edilen fiillerden biridir. Din, dil, ırk, mezhep ya da cinsiyet ayrımı yapmadan dünyanın neresine giderseniz gidin her yerde çalışmak en kutsal eylemdir. Çalışmayı ders çalışmak ya da para kazanmak için çalışmakla sınırlandırmamak gerekir. Bir konuyu öğrenmek için ya da herhangi bir şeyi başarmak için de çalışır insan. Netice olarak çalışmak insanın hayatının merkezindeki bir eylemdir. Ancak, bazen saatlerce hatta günlerce aylarca çalıştıktan sonra insanın dinlenmeye ihtiyacı olur. İşte böyle zamanlarda genellikle kısa süreli tatiller tercih edilir.

Hayata Reset Atma: “Tatiller”

Gündelik hayatın yoruculuğu, özellikle şehirlerde yaşıyorsanız bazen çekilmez hale gelir. Bu durumlarda insan tatil yapma ihtiyacı duyar. Tatiller için genellikle kıyı bölgelerindeki oteller ve yazlıklar tercih edilir. Ancak özellikle son yıllarda tatillerin geçirilebileceği cazip mekanlara yönelmeler olmuştur. Bu mekanlar devremülklerdir.

Devremülk Nedir?

Devremülk; tatil, sağlık, kaplıca, ılıca, dinlenme vs. gibi amaçlarla hazırlanmış olan müstakil bir dairenin münferid (bağımsız) bir bölümüne belli tarihler için sahip olmaktır. Mülkiyet mevzubahis olduğundan ötürü, her bir dönem (örneğin 15 Ağustos-30 Ağustos arası) için tapu mevcuttur ve siz o tapunun size verdiği yetkiye dayanarak o devremülkü istediğiniz gibi kiraya verebilirsiniz, satabilirsiniz ya da miras gibi çeşitli tasarruflarda bulunursunuz. Devremülkün idaresi, temizliği, bakım onarımı gibi giderleri devremülk sahiplerinin vereceği aidatlar ile sağlanmaktadır. Bu aidatlar yıldan yıla değişir.

Neden Devremülk Alayım Ki?

Bu soru çok sorulur. Aslında haklı da bir sorudur, zira insanlar yeni olan bir furyaya her zaman temkinli yaklaşırlar. Öncelikle, kısa süreli tatiller için yazlık almak iktisadi bir yaklaşım değildir. Hem yazlık aldığınız zaman her yıl bakımı, tamiri vs. tatilinizi cehenneme çevirebilir. Devremülklerde temizlik siz gelmeden önce yapılır. Yazlığınız sizin kullanmadığınız zamanlarda atıl kalır, ancak devremülk alırsanız sahip olduğunuz dönemi kullanmadığınız zaman kiralayabilirsiniz ve kazanç sağlayabilirsiniz. Ayrıca devrenizin değeri yıldan yıla artacağı için satacağınız zaman kâr sağlama imkanı bulursunuz. En önemlisi de kaplıca,sosyal tesisler gibi olanaklara ulaşırsınız.
DÖNÜM: Eni ve boyu kırkar arşına karşılık gelen eski bir yer ölçüsü, yaklaşık 1000 m2.
DUBLEKS: İki katlı olup ikinci katına içten merdivenle çıkılan konut.

E
EBEVEYN BANYOSU: Yatak odasında bulunan banyoya denir.
ECRİMİSİL: Hazine taşınmazının, İdarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle alınan işgal ücretidir.

Ecrimisil Nedir?  

Ecrimisil, diğer bir ifade ile işgal TAZMİNATI bir malın sahibinin ya da idarenin izni dışında kullanılmasına verilen isimdir. Malı kullanan kişi yani ecrimisil borçlusu gerçek ya da tüzel kişi olabilir. Malın kullanılmasında malın sahibinin bir zarara uğrayıp uğramadığı veya işgal edenin kusurlu olup olmadığına bakılmaz. Maldan elde edilebilecek gelir ecrimisil tazminatının hesaplanmasında esas alınır.  

İşgalci (Fuzuli Şagil) Nedir, Kime İşgalci Denir?

Ecrimisil tazminatı ödeme borcunda, kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın bir malın zilyetliğini malın sahibinin rızası ya da muvafakati dışında elinde tutan, eline geçiren, bir hakka dayanmaksızın bu malı kullanan veya tasarrufunda bulunduran gerçek ya da tüzel kişiye işgalci (fuzuli şagil) adı verilmektedir. 

Ecrimisil Kira Borcu mudur?  

Ecrimisil hukuki olarak kiraya benzer şekilde hesaplansa da kira ödeme borcu değildir. Geçerli bir hakka dayanmaksızın yapılan işgal nedeniyle ödenmesi gereken tazminat borcudur.

Ecrimisil Neden Alınır?

Malın sahibi olan idarenin, hazinenin ya da kişilerin, sahip oldukları malvarlığı değerlerinden karşılıksız olarak yararlanılması hukuk tarafından korunmaz. Bu nedenle haksız işgalcinin ecrimisiltazminatı ödemesi kabul edilmiştir.

Ecrimisil bedelinin ödenmesi tahliyeyi engelleyebilir mi?

Ecrimisil bedelinin ödenmiş ve ödeniyor olması, malın sahibinin tahliye hakkını durdurmaz, yahut sona erdirmez.  

Ecrimisil Bedelini Ödeyen İşgalci Mülkiyet Hakkını Kazanır mı?  

Ecrimisil hakka dayanmayan yararlanma nedeniyle ödenmesi gereken tazminattır. Bu nedenle ecrimisilin ödenmesi mülkiyet hakkı kazandırmaz.  

Ecrimisil ile kira bedeli arasında ne fark vardır?

Kirada sözleşme söz konusu olmasına rağmen, ecrimisilde ortada mal sahibi ile işgalci arasında yapılmış bir sözleşme yoktur. Kira alacağı geleceğe yönelik olarak sözleşmeyle kararlaştırılırken,ecrimisil geçmişe yönelik genelde rayiç bedellere bakılarak kararlaştırılır.  

Ecrimisil bedeli neye göre belirlenir?  

Taşınmazın imar durumu, yüzölçümü, niteliği, tarım arazilerinde verimi, alt yapı hizmetlerinden yararlanıp yararlanmadığı, konumu, işgalden önceki haliyle kullanılması halinde getirebileceği gelir, Aynı yer ve mahalde bulunan emsal nitelikteki taşınmazlar için oluşmuş kira ya da ecrimisil bedelleri gibi ölçütler dikkate alınarakecrimisile esas olacak rayiç değer tespit edilir.

Ecrimisil ödenmesini gerektiren işgal biçimleri nelerdir?

İzinsiz inşaat yapmak, mal varlığı değerini izinsiz kullanmak, kiraya verilen taşınmaz mallarda kira süresinin sona ermesinden sonra sözleşme yenilenmeden gayrimenkulün ya da işletmenin kullanıma devam etmek, tahsisli veya kamu hizmetinde kullanılmak üzere kiralanmış bir binanın bir kısmını işgal etmek işgal şekillerine örnek olarak verilebilir.  

Ecrimisil Bedeline İtiraz Edilebilir mi?

İdarenin sahibi olduğu malvarlığı değerlerinin haksız kullanımından doğan ecrimisil bedellerine ecrimisil ihbarnamesinin tebliğinden itibaren vatandaşın veya vekilinin 30 gün içinde İdareye dilekçe ile itiraz edilebilir.

İtiraz üzerine idare 30 gün içinde olumlu yada olumsuz birecrimisil tutanağı düzenleyerek ilgilisine tebliğ eder. Bu tebligattan itibaren 60 gün içinde İdari yargıda ecrimisil ihbarnamesinin veya ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin iptali için dava açılabilir.Ecrimisil ihbarnamesine karşı dava açılması ecrimisil bedelinin  tahsil edilmesini engellemez. Ancak, ecrimisil bedelinin tahsili işleminin yürütülmesinin durdurulması mahkemeden talep edilebilir.

E​CRİMİSİL İŞLEMLERİ​​​​​

1. Ecrimisil Kavramı ve Unsurları

​Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (d) bendinde ecrimisil, Hazine taşınmazının, İdarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, İdarenin bir zarara uğrayıp uğramadığına veya işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın İdarece talep edilen tazminatı olarak tanımlanmıştır.

Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (e) bendinde Fuzuli şagil (İşgalci), kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, Hazine taşınmazının zilyetliğini, yetkili İdarenin izni dışında eline geçiren, elinde tutan veya her ne şekilde olursa olsun bu malı kullanan veya tasarrufunda bulunduran gerçek veya tüzel kişilerdir, şeklinde tanımlanmıştır.

Söz konusu tanımlar incelendiğinde ecrimisil,

– İzinsiz olarak kullanılan bir mal vardır.

– Malın sahibinin bu malı kullanamamaktan dolayı zarara uğrayıp uğramadığına bakılmaz.

– Bu maldan işgal, tasarruf veya herhangi bir şekilde kullanılarak faydalanmak söz konusudur.

– İşgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaz.

– Ecrimisilin takdirinde taşınmazın işgalden önceki haliyle getirebileceği muhtemel gelir esas alınır.

– Ecrimisil mal sahibi tarafından istenir, fuzuli şagil tarafından ödenir.

– Ecrimisil, malın sahibinin izinsiz kullanımının karşılığı olan bir tazminattır.

unsurlarını içermektedir.

​2. Milli Emlak Açısından Ecrimisil İşlemleri

​​​Milli Emlak Genel Müdürlüğü Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlere ilişkin ecrimisil işlemlerini, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik, 336 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği gibi yasal ve idari düzenlemelere göre yürütmektedir.

3. Hazine Taşınmazlarında Ecrimisil İşlemleri

Hazine taşınmazlarının gerçek veya tüzel kişilerce işgale uğradığının tespit edilmesi hâlinde; tespit tarihinden itibaren onbeş gün içinde taşınmaz tespit tutanağına dayanılarak bedel tespit komisyonunca tespit tarihinden geriye doğru beş yılı geçmemek üzere, bedel tespit komisyonunca ecrimisil tespit ve takdir edilir.

Ecrimisil tespit ve takdir edilirken, Hazine taşınmazının değerini etkileyebilecek; imar durumu, yüzölçümü, niteliği, verimi (tarım arazilerinde), alt yapı hizmetlerinden yararlanıp yararlanmadığı, konumu, taşınmazın kullanım şekli ve işgalden dolayı gelir elde edilip edilmediği gibi her türlü ölçütler dikkate alınır.

Ecrimisilin tespitinde ayrıca; aynı yer ve mahalde bulunan emsal nitelikteki taşınmazlar için oluşmuş kira bedelleri veya ecrimisiller, varsa bunlara ilişkin kesinleşmiş yargı kararları, ilgisine göre belediye, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulmak suretiyle edinilecek bilgiler ile taşınmazın değerini etkileyecek tüm unsurlar göz önünde bulundurulur. Ecrimisil tespit ve takdirinde göz önünde bulundurulacak bilgiler, gerektiğinde köy, mahalle, cadde ve sokak itibariyle sorulabilir.

Ecrimisil bedeli; bedel tespit komisyonunca tarımsal amaçlı kullanımlar ile belediye ve mücavir alan sınırları dışında gelir getirici unsur taşımayan kullanımlar için taşınmazın emlak vergisine esas asgari değerinin yüzde birbuçuğundan; belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve planlı alanlarda tarım dışı kullanımlar için ise taşınmazın emlak vergisine esas asgari değerinin yüzde üçünden az olmamak üzere ecrimisil tespit ve takdir edilir.

Belediye ve mücavir alan sınırları dışında veya köy sınırları içinde olan ve tarımsal amaçla kullanılmakta iken, belediye sınırlarının genişlemesi sonucunda belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan ve/veya imar planına tabi tutulan taşınmazların tarımsal amaçlı kullanımından dolayı ecrimisil tespit ve takdirinde, tarımsal kullanım dikkate alınır. Ancak, bu taşınmazların ecrimisil bedeli; taşınmazın sınırları içerisinde bulunduğu ilçede taban, kıraç ve sulu arazi için belirlenen emlak vergisine esas asgari arazi metrekare birim bedellerinin yüzde bir buçuğundan az olamaz.

Emlak vergisine esas asgari metrekare birim değeri belirlenmemiş olan Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan yerler için ecrimisil tespit ve takdirinde, birim değeri belirlenen en yakın emsal taşınmazın emlak vergisine esas metre kare birim değeri dikkate alınır.

Ancak, tespit ve takdir edilen ecrimisil bedeli kira bedelinden az olamaz.

Takdir edilen ecrimisiller, takdir tarihinden itibaren onbeş gün içinde ecrimisil ihbarnamesi düzenlenerek fuzuli şagile, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre öncelikle elden veya iadeli taahhütlü mektupla, bu şekilde tebliğ edilemeyenler diğer usullere göre tebliğ edilir. Ecrimisil işleminde İdarece maddi, kişide, işgal edilen alanda veya yüzölçümde ya da benzer şekilde hata olduğunun belirlenmesi halinde, bu hata İdarece hangi aşamada olursa olsun resen düzeltilir ve yeniden ecrimisil ihbarnamesi düzenlenerek ilgililerine tebliğ edilir.

Ecrimisil işlemine karşı, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili İdareye dilekçeyle müracaat edilerek düzeltme talebinde bulunulabilir. Bu süre içerisinde ecrimisil işlemine karşı düzeltme talebinde bulunulmak suretiyle itiraz edilmemesi veya itiraz edilmesine rağmen aynı süre içerisinde bu itirazdan kayıtsız ve şartsız olarak vazgeçilmesi ya da yine bu süre içerisinde dava açılmış ise aynı süre içerisinde davadan kayıtsız ve şartsız olarak feragat edilmesi halinde yüzde yirmi indirim uygulanır.

Düzeltme talepleri, talep tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde bu amaçla oluşturulacak komisyonlarca karara bağlanır ve sonucu karar tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde düzenlenecek Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesi ile ilgilisine tebliğ edilir. Ecrimisil ihbarnamesine yapılan itiraz veya açılan dava ile ecrimisil düzeltme ihbarnamesine açılan dava İdarece yapılan ve resen düzeltilmesi gereken hatalara ilişkin ve bu hata İdarece düzeltilir ise; bu durumda da açılan davadan kayıtsız ve şartsız olarak feragat edilmesi halinde yüzde yirmi indirim uygulanır.

Düzeltme taleplerini inceleyip karara bağlayacak komisyonların kuruluşu, çalışma esasları ve yetki sınırlarına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Ecrimisil; Ecrimisil İhbarnamesinin, düzeltme talebinde bulunulmuş ise Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesinin ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içinde muhasebe birimlerine ödenir. Bu süre içerisinde ecrimisilin peşin ödenmesi halinde yüzde onbeş indirim uygulanır. Ecrimisil borçlusunun ödeme güçlüğü nedeniyle yazılı olarak talep etmesi hâlinde ecrimisil, en az yüzde yirmibeşi peşin kalan kısmı ise İdarenin uygun göreceği taksit zamanlarında ve en fazla üç yıl içinde taksitler hâlinde ödenebilir. Alacağın kalan kısmına kanunî faiz uygulanır.

Köy sınırları içerisinde yer alan Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların işgalcilerinden tahsil edilen ecrimisil gelirlerinin yüzde beşi, 442 sayılı Köy Kanununda belirlenen görevlerde kullanılmak kaydıyla, tahsilatı izleyen ay içinde bu gelirlerin elde edildiği köy tüzel kişiliği hesabına aktarılmak üzere muhasebe birimince emanet nitelikli hesaplara kaydedilir. Bakanlık tarafından bu oran iki katına kadar arttırılabilir.

Ecrimisil İhbarnamesinin, düzeltme talebinde bulunulmuş ise Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesinin ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içinde muhasebe birimlerine rızaen ödenmeyen ecrimisil; düzeltme talebinde bulunulmamış ise yüzde yirmi indirim yapılmak suretiyle milli emlak birimlerince, dava açma süreleri geçtikten sonra 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere vergi dairelerine veya gelir servislerine intikal ettirilir. Vergi daireleri veya gelir servisleri, kendilerine intikal ettirilen ecrimisil alacaklarını anılan Kanunun kapsamına giren amme alacakları gibi takip ve tahsil ederek sonuçlarını millî emlak birimlerine bildirirler.

Ecrimisil taksitlerinden birinin vadesinde ödenmemesi durumunda, kalan ecrimisil alacağının tamamı muaccel hâle gelir ve Ecrimisil İhbarnamesinin muhatabına tebliğ tarihini takip eden altmışıncı günün bitiminden itibaren gecikme zammı uygulanmak suretiyle tahsil edilmek üzere vergi dairelerine veya gelir servislerine intikal ettirilir.

Fuzuli şagiller tarafından dava açılmış olması, ecrimisilin takip ve tahsil edilmesi işlemini durdurmaz.

Fuzuli şagilin işgal veya tasarruf ettiği taşınmazdan tahliyesinin herhangi bir nedenle sağlanamamış olması, aynı taşınmazdan ikinci ve müteakip defa ecrimisil istenmesine engel teşkil etmez. Ecrimisilin tahsil edilmesi, taşınmazdaki kullanımın devamı hakkını vermez.

4. Hazine Taşınmazlarında Tahliye İşlemleri

Kiraya verilen, irtifak hakkı kurulan veya kullanma izni verilen taşınmazlardan süresi dolduğu hâlde tahliye edilmeyen, sözleşmesi feshedilen veya herhangi bir sözleşmeye dayanmaksızın fuzuli olarak işgal edilen Hazine taşınmazlarının tahliyesi; hasat sezonu, iş ve hizmetlerin mevsimlik faaliyet dönemi de dikkate alınarak defterdarlık veya malmüdürlüğünün talebi üzerine, bulunduğu yer mülki amirince en geç onbeş gün içinde sağlanarak, taşınmaz İdarece görevlendirilecek memurlara boş olarak teslim edilir.

Üzerinde sabit tesis bulunan taşınmazların tahliyesinden ve teslim alınmasından sonra, eski kiracısı veya fuzuli şagiline bu tesisler kendilerine ait ise yıktırılıp enkazının en geç otuz gün içinde götürülmesi, aksi hâlde masrafları kendisinden tahsil edilmek üzere yıkım ve enkaz götürme işinin İdarece yapılacağı tebliğ olunur. Verilen bu süre sonunda tesis yıktırılıp enkaz götürülmediği takdirde masrafları bilahare eski kiracı veya fuzuli şagilden alınmak üzere bu işlem İdarece yapılır.

Men’i müdahale ve kal ile ilgili yargı kararlarının icra dairelerince, vali veya kaymakam tarafından verilen tecavüzün önlenmesi ile ilgili kararların infaz memurlarınca uygulanması sırasında gerekli olan araç, gereç ve personel kamu idarelerinden sağlanır. Bunun mümkün olmaması durumunda yıkım işlemi, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilir.

​5. Özellik Arzeden Ecrimisil İşlemleri

     1. Kıyı Kanunu kapsamında kalan yerlerde ecrimisil işlemleri

4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu ile 3/8/1990 tarihli ve 20594 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında ve kıyı kenar çizgisi içerisinde (kıyıda) kalan taşınmazların üzerine deniz, güneş ve kumsaldan yararlanılması amacıyla şezlong, gölgelik, soyunma kabini ve duş konulması, yeşil alan düzenlemesi yapılması, sportif ve eğlence aktivitelerinin yapılabileceği alanlar oluşturulması, yiyecek ve içecek servisi yapılması amacıyla takılabilir, sökülebilir ve taşınabilir elemanlarla basit nitelikte yapı (lokanta, çay bahçesi, kafeterya vb. tesisler hariç) yapılması gibi izinsiz kullanımların tespit edilmesi halinde, bu taşınmazları izinsiz kullananlar arasında herhangi bir ayrım yapılmaksızın ecrimisil bedeli; yılı içerisinde T.C. Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından belirlenen ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayımlanan Birim Maliyetler Listesi’nin “Günübirlik Tesisi Açık Alan Düzenlemesi” için öngörülen metre kare birim bedelinin kullanıma konu olan taşınmazın yüzölçümü ile çarpılması suretiyle bulunacak rakamın yüzde yirmibeşi ile varsa bu taşınmazların, yoksa en yakın emsal taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinin yüzde birinin toplamından aşağı olmamak üzere, Kanunun 9 uncu maddesinde belirtilen yerlerden sorulmak suretiyle bedel tespit komisyonu tarafından tespit ve takdir edilir.

Kıyı ve sahil şeritleri ile dolgu alanlarında yukarıdaki belirtilen kullanımlar dışında izinsiz kullanımın tespiti halinde; varsa bu taşınmazların, yoksa birim değeri belirlenen en yakın emsal taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinin yüzde üçünden az olmamak kaydıyla ecrimisil tespit, takdir ve tahsilatı yapılır.

Ecrimisilin tespit ve takdir edilmesi safhasında, işgalin başladığı ve bittiği süreler dikkate alınır.

     2. Ecrimisil tespit, takdir ve tahsilinde özellik arzeden işlemler

22/5/2007 tarihli ve 5663 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesiyle 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa eklenen geçici 7 nci madde uyarınca, 27/7/2004 tarihinden itibaren yapılan kadastro çalışmaları sonucu zilyetlik şartları oluştuğu halde sit alanlarında kalması nedeniyle Hazine adına tespit ve tescili yapılmış taşınmazlardan 1 ve 2 nci derece arkeolojik sit alanları dışında kalan sit alanlarındaki taşınmazların kadastro tutanaklarında zilyet veya hak sahibi olarak belirtilen kişilerin veya mirasçılarının süresi içerisinde bu taşınmazların tapuda adlarına tescili talebinde bulunmaları ve tescil işleminin yapılması halinde bu kişilerden ecrimisil alınmaz, aksi takdirde ecrimisil alınır.

24/7/2008 tarihli ve 5793 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 29 uncu maddesiyle 4706 sayılı Kanuna eklenen geçici 9 uncu madde gereğince Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü adına tapuya tescil veya bu Genel Müdürlüğe tahsis edilecek taşınmazlar hakkında, bu maddenin yürürlüğe girdiği 6/8/2008 tarihi itibariyle bu Genel Müdürlük adına tahakkuk ettirilen ecrimisil bedellerinden henüz tahsil edilmemiş olanlar hangi aşamada olursa olsun terkin edilir ve tahsil edilmiş ecrimisil bedelleri iade edilmez, bu taşınmazlardan adı geçen Genel Müdürlük tarafından üçüncü kişilere kiraya verilenler hakkında, bu maddenin yürürlüğe girdiği 6/8/2008 tarihine kadar bunların kullanımları nedeniyle kiracılar adına tahakkuk ettirilmiş ecrimisil bedellerinden henüz tahsil edilmemiş olanlar ise, kira bedellerinin bu Genel Müdürlük tarafından tahsil edilmiş olması kaydıyla, hangi safhada olursa olsun terkin edilir ve tahsil edilmiş ecrimisil bedelleri iade edilmez.

31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 20/6/1973 tarihli ve 1744 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesi ile 23/9/1983 tarihli ve 2896 sayılı, 5/6/1986 tarihli ve 3302 sayılı Kanunlarla değişik 2 nci maddesinin (B) bendine göre orman kadastro komisyonlarınca Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerler hakkındaki ecrimisil işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır:

– Orman kadastro komisyonlarınca Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerler hakkındaki çıkarma işleminin kesinleştiği tarih esas alınarak ecrimisil tespit, takdir ve tahsilatı yapılır. Ancak, bu yerlerden evveliyatı itibarıyla tapuda kişiler adına kayıtlı olan taşınmazlar hakkında, bu yerlerin tapularının iptali ile Hazine adına tesciline ilişkin mahkeme kararlarının kesinleştiği tarihten itibaren (bu kararların tapuda infaz edilerek bu taşınmazların tapuda Hazine adına tescil edilip edilmediğine bakılmaksızın) ecrimisil tespit, takdir ve tahsilatı yapılır.

– 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin son fıkrası gereğince ve bu fıkrada belirtilen süre için, 17/10/1983 tarihli ve 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun hükümleri gereğince hak sahipliği tespiti yapılan yerleri kullananlardan ecrimisil alınmaz.

– 6292 sayılı Kanun hükümlerine göre hak sahiplerine doğrudan satılan, tapu kayıtları geçerli kabul edilerek devredilen ve iade edilen taşınmazların tapu kütüklerindeki 6831 sayılı Kanunun 2 nci ve 2/B maddesine tabi olduğu yönünde konulmuş belirtmeler, Maliye Bakanlığının talebi üzerine tapu idaresince terkin edilir. Bu taşınmazlardan ecrimisil alınmaz, tahakkuk ettirilen ecrimisiller terkin edilir, başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl için tahsil edilen ecrimisil bedeli satış bedelinden mahsup edilir, bu bedelden fazlası iade edilmez.

​24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 19 uncu maddesinin (B) bendi gereğince; Anayasanın 43, 168 ve 169 uncu maddeleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla, özelleştirme programına alınan ve yüzde elliden fazla kamu payı bulunan kuruluşlar tarafından kullanılan Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile özel mevzuatı gereğince tescili mümkün olmayanlar hariç Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların bu kuruluşlara devredildiği ve/veya bu kuruluşlar lehine sınırlı ayni hak tesis edildiği ya da bu kuruluşlara kullanma izni verildiği tarihe kadar hükmen kesinleşenler hariç, tahakkuk eden ecrimisil bedelleri talep edilmez ve tahsil edilenler iade edilmez.
EKSPERTİZ: Bir arsaya veya yapıya belirli ölçütlere göre değer biçilmesi işidir.
EMLAK: Ev, işyeri, arsa, bağ, bahçe, tarla, ve arazi gibi taşınmaz malların ortak adıdır.
EMLAK BEYANI: Şahıs, kurum ve kuruluşlar belli bir süre içinde edindikleri taşınmaz malları belediyeye bildirmek ile yükümlüdürler.  Bağlı oldukları belediyelerden makbuz karşılığı aldıkları belgeye denir.

Emlak beyanı nasıl verilir?

Emlak beyanı, gayrimenkul sahibi kimselerin sahip olduğu mallar için bağlı oldukları belediyelere yaptıkları bildirimi ifade ediyor. Peki emlak beyanı verme nasıl olur bir başka deyişle emlak beyanı nasıl verilir diye soruyorsanız, hemen yanıtlayalım.

Beyan, kişi, kurum ve kuruluşlarca sahibi olduklarını ispatlayarak bulundukları bölgede yer alan bağlı oldukları belediyelerin emlak servislerine makbuz karşılığı veriliyor.

Emlak beyanı verme süresi..

Beyannamenin, en geç arsa tapusunu alındığı yılın sonuna kadar yapılması gerekiyor. Alınan gayrimenkul inşaat halindeyse, inşaatın tamamlanması beklenip tapu alındıktan sonra emlak beyanında bulunulması gerekiyor.

Emlak beyanı için gerekli evraklar..

Mülk Sahibi Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

Adres ve Telefon Numarası,

Kapak Dosya,

Tapu Fotokopisi.

Emlak Vergisi için nasıl başvurulur ?

Emlak Vergisinin kapsamı nedir ? Nasıl başvurulur ve kimleri bağlar ?

1319 sayılı Emlak Vergi Kanununa göre emlak vergisi arazi, arsa ve binalar için ödenmektedir. Bu tür taşınmazı olan mükellefler emlak vergisi ödemekle yükümlüdürler. Emlak vergisi ödeyecek kişilerin ilgili belediyelerin emlak servislerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Emlak Vergisi bildirimi için hangi belgeler gerekmektedir ?

Gayrimenkul bildirimi için ilgili birime giden mükellefler her bir gayrimenkul türü için (arsa,arazi,bina ve işyeri )  ayrı ayrı bilgi formu doldurmak zorundadırlar. Emlak bildirim formlarını ilgili belediyelerden temin edebilirler.

Emlak bildirimi için; tapu fotokopisi, binalar için yapı kullanma izin fotokopisi, binanın bulunduğu adres (mahalle, sokak ve numarası) beyan sahibinin ikamet ve arsa işyeri adresi, vergi numarası ve T.C. kimlik numarası ile müracaat edilmelidir.

Emlak Vergisi hangi gönemlerde ödenmektedir ?

Emlak vergisi 1. taksiti Mart-Nisan-Mayıs ayının sonu, 2. taksiti Kasım ayının sonuna kadar 2 eşit taksitte ödenir. (İsteyen mükellefler vergilerinin tamamını 1. dönemde ödeyebilirler)

Emlak Vergisi neye göre hesaplanır ?

Gayrimenkullere (arsa,arazi,mesken ve işyeri) ait vergi ödeyeceği yıl itibariyle asgari rayiç değerleri üzerinden hesaplanır. Vergi oranları arsalar için %06, araziler için %03, meskenler için %02 ve işyerleri için %04’ dür.

Emlak Vergisi Zamanında Ödenmezse Cezai Yaptırımı Ne Olur?

Emlak vergisinin zamanında ödemeyen mükellef geciken taksit için her ay 6183 Sayılı Kanun hükmüne göre tespit edilen oranda gecikme cezası ödemek zorundadır. Örneğin bu oran 2006 yılından itibaren aylık gecikme cezası %2,5 olarak belirlenmiştir.

Emlak Vergisini indirimli ödeme koşulları var mıdır? Varsa koşulları nelerdir ?

Emlak Vergisin indirimli olarak ödenebilir. Başvuru sahibi emekli veya hiçbir geliri yok ise bu kişinin yalnızca bir konutu varsa bu konutunu sadece oturma amaçlı kullanıyorsa emlak vergisinin 8. maddesine göre indirimli olarak ödeyebilmektedirler. İndirimli verginin uygulanabilmesi için mükellefin indirim ile ilgili müracaat formunu doldurmaları gerekmektedir.

Emlak Bildirimi zamanında verilmezse ne yapılmalıdır ?

Bildirimde bulunmak için Tapu belgesi,kimlik fotokopisi ve vergi numarası ile birlikte Belediyemiz Emlak servisine müracaat edilmelidir.Vergi dairesinde tapu alış tarihi ve satıcının bildirimde bulunup bulunmadığını göz önüne alarak gerekli işlemi yapar.Eğer cezai durum sözkonusu ise ….’nun 376. md. Göre dilekçe verilerek ceza indiriminden yararlanılır.

Emlak Devri söz konusu ise ne yapılmalıdır ?

Emlak vergisi borcu var ise ödenmeli, o yıl için emlak asgari rayiç değerinin emlak  vergi dairesinden öğrenilerek tapuda devir işlemi bu değer üzerinden yapılmalıdır.

Satılan daire, işyeri, arsa  veya arazinin emlak beyanının satan kişinin üzerinden düşülmesi için ilgili belediyeye dilekçe vermek gerekmektedir. Emlak satıldığı yıl itibariyle satılan yerin vergisi satan kişiye aittir.

Kişi ölürse varisler ne yapılmalıdır ?

Ölen kişi bildirimde bulunmamış ise varisler üç ay içerisinde bulundukları taktirde cezai işlem uygulanmaz,ancak ölüm tarihinden üç ay sonra varisler tarafından bildirimde bulunulmaz ise her varis adına ayrı ayrı ceza uygulanır ve takibi vergi ziya, vergi ve gecikme cezası da alınır.

Müteselsil sorumluluk nedir ?

Bildirimi verilmemiş bir gayrimenkulün vergiden alıcı ve satıcı müteselsilen sorumludur.Kişinin aldığı gayrimenkulün bildirimi satıcı tarafından verilmemiş ise vergi dairesi,alan kişiden geriye dönük vergi ve cezaları alır.
EMSAL: Bir yapı veya konuta ait satış ya da kira bedelinin, benzerleriyle karşılaştırılmasıdır.

G
GABARİ: Yapılacak bir binanın belediyece öngörülen azami yüksekliğine denir.
GAYRİMENKUL: Taşınmaz mal.
GECEKONDU: Hazine arazileri üzerinde izinsizce çok kısa sürede yapılan kaçak yapılara denir.
GİYDİRME CEPHE: Çok katlı binaların dış cephelerine uygulanan, taşıyıcı olamayan, çoğu camlı ya da kompozit panel örtüdür.
GÖTÜRÜ: Bir yapı işinin baştan kararlaştırılan tutar karşılığında yükleniciye yaptırılmasına dayanan sözleşme türü.

H
HACİZ: İhtilaflı işlerden doğan pürüzün çözümü için icra müdürlüğünde başlatılan işlemle borçlunun mallarına konulan şerhe denir.

İcra Takibi Nedir?
Alacaklının borçludan alacağını almak için icra müdürlüğünde başlattığı işlemin hukuki adıdır.

İcra Takibi Nedir?
Alacaklının borçludan alacağını almak için icra müdürlüğünde başlattığı işlemin hukuki adıdır..

Haciz Nedir?
Aşağıda ayrıntıları açıklanacağı üzere borçlunun mal ve haklarına icra müdürlüğü aracılığı ile el konulması demektir. Halk arasında icra işlemlerinin tümünü kapsayacak şekilde kullanılmakta ise de haciz icra takibi işlemlerinin bir aşamasından ibarettir.

Eve İcradan Kâğıt Geldi!
İcra müdürlüğü tarafından gönderilen tebligatlar genellikle icra takibi üzerine düzenlenen ödeme veya icra emridir. Üzerini dikkatle okuyunuz. Süreli olduğunu unutmayınız. Bu konuda “adliyeden bir yazı geldi” başlıklı broşüre bakabilirsiniz.

Ödeme Emri / İcra Emri Farkı Nedir?
Her ikisi de ödemediğiniz bir borç bulunduğunu ve icra müdürlüğü aracılığı ile tahsil edileceğini bildiren belgelerdir.
İcra takibinin birden çok çeşidi vardır:
• İlamsız takip
• Kambiyo senetlerine özgü takip
• İlamlı takip
İlamsız takip ve kambiyo senetlerine özgü takip yolunda ödeme emri, ilamlı takipte icra emri gönderilir.

Ödeme Emri / İcra Emri Ne Bildirir?
İcra müdürlüğü tarafından düzenlenerek borçluya gönderilen bu belgelerde aşağıdaki bilgiler gösterilir:
• Alacaklının adı, adresi
• Borçlunun adı, adresi
• Borç miktarı
• İşleyecek faiz oranı
• Faiz başlangıç tarihi

Ödeme/İcra Emri Neden Gönderilir?
İcra müdürlüğü size bu belgeyi göndererek yasal haklarınızı kullanmanız için süre tanımış olur. Eğer borcunuz yoksa borç miktarı doğru değilse, önceden ödediğiniz borç tekrar isteniyorsa yasal haklarınızı kullanarak takibi durdurabilirsiniz.

İcra Emri veya Ödeme Emri Geldiğinde Ne Yapmalıyım ve Yasal Haklarım Nelerdir?
Ödeme/icra emri mal ve haklarınızın haczedilmesinden önceki son aşama olabilir. Bu belgeleri dikkatle okuyunuz. Alt kısımlarında yapmanız gerekenler ve yasal haklarınız yazılıdır. Bu haklarınızı kullanınız. Ödeme/ icra emrinde yazılı metin size zor ve karmaşık geliyorsa hukuki yardım almanız önerilir.

Mal Beyanı Nedir?
Borcu karşılayacak miktarda malvarlığınızı açıkça bildireceğiniz bir dilekçedir. Ayrıca açık adresinizi de bildirmeniz gerekir. Uyarı yazısında ayrıntısı ile belirtildiği üzere 10 gün içinde mal beyanında bulunmanız zorunludur.

Mal Beyanında Bulunmamanın Sonucu Nedir?
Takibe konu alacak miktarı asgari ücretin üzerinde ise mal beyanında bulunmamanız halinde alacaklı icra mahkemesine başvurarak mal beyanında bulununcaya kadar üç ayı geçmemek üzere hapsen tazyik edilmenizi isteme hakkına sahiptir.

İcra ve Ödeme Emri ile Birlikte Gönderilmesi Gereken Belge Var mıdır?
İcra emrinde yoktur. Kambiyo takibinde ödeme emri ile birlikte borç kaynağı belge de gönderilmelidir. İlamsız takipte ise borç belgeye dayalı ise gönderilmesi gerekir. Gönderilmediği takdirde 7 gün içerisinde icra mahkemesinden ödeme emrinin iptalini şikayet yoluyla talep edebilirsiniz.

İcra Mahkemesinin Görevleri Nelerdir?
İcra mahkemeleri, borçluların borca ve imzaya itirazları ile alacaklı ve borçlunun icra müdürlüğünün işlemlerine ilişkin şikayetlerini incelemekle görevli mahkemelerdir. İddialar yazılı delil ile kanıtlanır. Yazılı deliliniz yoksa genel mahkemeye başvurmanız tavsiye edilir.

Tebligat Elime Ulaşmamış veya Geç Ulaşmış ise Yapmam Gereken Nedir?
Bu halde tebligatın usulsüzlüğünün tespitini isteyebilir veya gecikmiş itirazda bulunabilirsiniz.

Takibe İtiraz Etmemenin Sonuçları Nelerdir?
İtiraz etmemeniz halinde, itiraz süresi sonunda hakkınızdaki icra takibi kesinleşir. Takip kesinleştikten sonra evinize hacze gelinebilir, bankada bulunan paralarınıza, gayrimenkullerinize ve üçüncü kişilerde bulunan hak ve alacaklarınıza haciz konulabilir.

Haciz İşlemi Nedir?
İcra memurunun gözetiminde alacağın tahsili için yetecek miktarda eşyanın tespit edilerek haciz tutanağına yazılmasıdır. Alacaklının talebi olursa eşyalarınız evinizden alınarak yediemin depolarına götürülebilir veya size yediemin olarak bırakılabilir. Haciz sırasında alacaklı veya vekili isterse hazır bulunabilir. Haciz işlemi sırasında icra memuru beyan ve taleplerinizi haciz zaptına yazmakla yükümlüdür. Haciz tutanağını dikkatle okuyunuz, okumadan imzalamayınız. Talepleriniz yazılmaz ise bu hususu yazarak zaptı imzalayabilir veya imzalamaktan çekinebilirsiniz.

Haciz İşlemine Karşı Şikâyet Hakkı Var mıdır?
Haciz işlemi memur işlemi olup kanuna aykırılık söz konusu ise icra mahkemesine şikâyet davası açabilirsiniz. Bu dava süreye tabi değildir.

Emekli Maaşları Haczedilebilir mi?
Emekli maaşları kural olarak haczedilemez. Takip kesinleştikten sonra borçlunun muvafakatı (onayı) halinde haczedilebilir. Emekli maaşlarında haczin kaldırılması süreye bağlı değildir ve icra müdürlüğünden talep edilir.

Meskenlerin Haczi Mümkün müdür?
Bir tane konutunuz varsa ve satılması halinde, satış değeri ile sosyal konumunuza uygun başka bir ev almanız mümkün değilse haczi mümkün değildir. Bu halde şikâyet 7 günlük süreye tabidir ve icra mahkemesine yapılır.

Haczedilen Eşya Borçluya Ait Değilse Ne Yapılmalıdır?

Haczedilen eşyanın borçluya ait olmaması halinde bu durum borçlu tarafından icra memuruna ifade edilir ve haciz tutanağına yazılır. Bu halde eşyanın sahibi olduğu bildirilen kişiye durum bildirilir. Üçüncü kişinin “istihkak davası” açma hakkı vardır. Karmaşık bir dava olup hukuki yardım alınması önerilir. Haksız bildirim yapılması halinde tazminat ödeme yükümlülüğünüz doğabilir.

Haczedilen Eşyaların Akıbeti Nedir?
Haczedilen eşyalar alacaklının talebi olursa yediemin depolarına götürülür. Daha sonra yasal prosedüre uygun olarak icra müdürlükleri tarafından satılır. Satış bedeli alacaklıya ödenir.

Haczedilen Eşyamı Geri Alabilir miyim?
İcra takibine neden olan borcunuzu ve icra masraflarını ödediğinizde haczedilen eşyanızı geri alabilirsiniz. Eşyanızın tutulduğu yediemin deposunun ücretini de sizin ödemeniz gerekir.

Takip Giderleri, Harçlar ve Satış Giderlerinden Kim Sorumludur?
Kural olarak borçlu sorumludur. Ancak takibi başlatan alacaklı önce masrafları öder ve daha sonra esas alacak ile birlikte borçludan tahsil eder.

HALİ HAZIR HARİTA: Arazinin üzerindeki her şeyi zeminde tespit edip ölçeklendirerek pafta üzerine konulmasıdır.
HİBE: Bir mülkiyetin karşılığında bir bedel olmaksızın devredilmesidir. Bu durumda hibeyi kabul eden kişi binde 36 harç öder.
HİSSELİ TAPU: Birden fazla kişinin sahip olduğu tapuya denir.

İ
İFRAZ: Bir taşınmazın birden fazla parsele ayrılarak tapu kütüğüne ayrı ayrı tescil edilmesi işlemine denir.
İMAR AFFI: Kaçak yapıların ya da imar kurallarına uygun yapılara kaçak eklenmiş bölümlerin imar affı kanunu ile aklanarak mülkiyet hakkı verilmesidir.
İMAR ÇAPI: Belediyelerce bir arsanın üzerine yapılabilecek olan yapının taban alanı, toplam inşaat alanı, kat adedi, binanın yüksekliği, komşu mesafeleri ve yol cephelerini gösteren onaylı belgedir.
İMAR DURUMU: İmar parselinin sınırını, boyutlarını, imar planında kullanım şeklini ve yapılacak yapının teknik şartlarını belirten belgedir.
İMAR PLANI: Nüfusu 10.000’ı aşmış yerleşmelerde imar yasasına göre yapılması zorunlu olan fiziksel plan.
İNŞAAT SEVİYE TESPİT TABLOSU: Yapılan incelemeler sonucunda inşaatın ilerleme derecesi seviyelendirilir. Yapıların tespit edilen seviyelerine göre, inşaat için bazı izin veya krediler alınabilir
İNŞAAT TAMAMLAMA KREDİSİ: Bir arsa üzerinde inşa edilmeye başlanıp yarıda kalmış inşaatlar için bankalar tarafından belli şartlar altında verilen krediye denir.
İNTİFA HAKKI: Gayrimenkul üzerindeki yararlanma ya da kullanma hakkına denir. Gayrimenkul sahibi; mülkiyeti üzerinde tutup kullanma hakkını başkasına devredebilir. İntifa hakkı sahibi ise gayrimenkulden yararlanma yetkisine sahip olur. Gayrimenkulü satamaz ya da ipotek ettiremez.
İPOTEK:  Tapuda alım-satım işlemlerinde geciken borcu tahsil etmek ve mevcut kredilerin teminatını oluşturmak için belirli bir taşınmazın teminat gösterilmesidir.
İRTİFAK HAKKI: Gayrimenkul sahibi, ilgili mülkün bir başkası tarafınsan kullanılmasına izin verdiği zaman ortaya çıkan yararlanma hakkına denir. Örneğin iki emlaktan diğerine geçiş hakkı tesisi gibi…
İSKAN: Yapı kullanma izin belgesi olarak da bilinen iskan, inşaat çalışmaları biten yapının daha önceden tasdiklenen projesine uygun inşa edildiğinin göstergesidir.
İSTİMLAK: Kamulaştırma.
İŞTİRA HAKKI: Bir taşınmazı satın alma hakkıdır. Mal sahibiyle karşılıklı olarak imzalanan anlaşma tapuya tescil edilir, süresi 10 yıldır. Taşınmaz başkasına satılsa da bu hak geçerlidir.
İZALE-İ ŞUYU: Hissedarlar arasında çıkan anlaşmazlıkların ve uyuşmazlıkların mahkeme yoluyla giderilerek paylaşılamayan emlakın satışını isteme şekline denir.

K
KADASTRO: Her çeşit arazi ve mülklerin, alanını, sınırlarını ve değerlerinin belirtilerek harita planlarına işlenmesidir.
KADASTRO ÇAPI: Tapuca tescil edilmiş arazi parçalarının sınırlarını gösteren belgedir.
KAGİR: Betonarme, kerpiç veya ahşap olmayan demektir.
KAT İRTİFAKI: Bir arsa üzerinde yapılmakta olan bir veya birden çok yapının dükkan, mağaza, daire, kat, salon,  mahzen, depo gibi bağımsız bölümleri için yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, o arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından arsa payına bağlı olarak irtifak hakkıdır.
KAT KARŞILIĞI SÖZLEŞMESİ: Boş bulunan arsanın bina yapılması karşılığı bedel ödemeksizin müteahhitlere verilip, yapılacak olan konuttan ücretsiz olarak daire alınması için yapılan sözleşmedir.
KAT MÜLKİYETİ: Tamamlanmış bir yapının dükkan, mağaza, daire, kat, salon,  mahzen, depo gibi bağımsız bölümlerden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanların üzerinde, o taşınmazın maliki veya ortak malikleri tarafından Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre kurulan özel mülkiyet hakkına denir.
KAT YÜKSEKLİĞİ: Binanın herhangi bir katının döşeme üstünden bir üstteki katının döşeme üstüne kadar olan uzunluğa denir.
KAYNAK HAKKI: Su hangi arazide çıkıyorsa o tapunun sahibi kaynak sahibidir. Su az ise kendisi kullanır, su fazla seviyedeyse yönünü değiştiremez ve doğal yoluyla diğer tarlalara gider.
KAZAİ TAKSİM: Hissedarların anlaşamayarak dava yolu ile yapılan taksime denir.
KOORDİNELİ ÇAP: Bir parselin kadastro pafta üzerinde koordinatlarının gösterildiği belgedir.
KROKİ: Bir bölgenin veya parselin, üzerindeki yapı ve tesisleri gösterecek şekilde yaklaşık biçimde çizimidir.
KURU MÜLKİYETİ:  İntifa hakkının söz konusu olduğu gayrimenkul üzerinde yararlanma ve kullanma hakkına sahip olmayan ama tapu üzerinde mülkiyetin sahibi olarak görünen kişidir.

M
MERKEZİ ISITMA: Bir binanın çeşitli bölümlerini ısıtmak için merkezi kazan veya ısıtıcıdan borularla sevk edilen sıcak su  ya da kanallarla sevk edilen sıcak hava kullanılarak yapılan ısıtma sistemidir. Merkezi ısıtma sistemlerinde ısınma giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin usul ve esaslar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürürlüğe konur.
MEVZİİ İMAR PLANI: Bir bölgeye mahsus olan mevcut planların yerleşmiş nüfusa yetersiz kalması veya yeni yerleşim alanlarının kullanıma açılması gereğinin ve sınırlarının ilgili idarece belirlenmesi halinde, yönetmeliğin plan yapım kurallarına uyulmak üzere yapımı mümkün olan, yürürlükteki her tür ve ölçekteki plan sınırları dışında, planla bütünleşmeyen konumdaki, sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçlarını kendi bünyesinde sağlayan, raporuyla bir bütün olan imar planıdır.
MİRASIN İNTİKALİ: Ölen bir kişinin mal varlığı, alacak ve borçlarının mirasçılarına geçmesine denir.
MİRİ ARAZİ: Kuru mülkiyeti devlete ait olup, intifa hakkı başkalarına ihale edilmiş araziye denir.
MÖBLELİ: İçinde eşyası bulunan daireye denir.
MUHDESAT: İmar uygulaması yapıldıktan sonra oluşacak parsellerde eski sahiplerinin varsa bina veya ağaçlarının bedelinin ödenmesidir. Bina veya ağaçlarının bedeli ödenmeden terkin edilemez ancak hala kullanmaya devam ediliyorsa meni müdahele davası açmak gerekir.
MURİS MUVAZAASI: Miras bırakan kişiler, ölümlerine yakın dönemlerde taşınmazlarını bazı mirasçılarına devretmekte, diğer mirasçılarını miras paylarından mahrum bırakmaktadır. Miras bırakan kişinin mallarını mirasçılarından kaçırması halinde açılacak davaya denir.
MÜSTAKİL TAPU: Tek bir kişiye ait olan ve sınırları, yeri kadastral paftalarda belirtilen hissedarları olmayan tapu demektir.
MÜCAVİR ALAN: Belediye sınırları içerisinde olmayan ancak belediye imar faaliyetleri kapsamına giren alanlardır.

N
NAZIM PLANI: Bir kentin gelecekte alacağı biçimi gösteren, büyükşehir belediyelerince yapılan planlardır.  Yani kentin haritaları üzerine çizilen ve arazi parçalarının kullanış biçimleri ile başlıca bölge tiplerini belirten, sağlıklı, bilimsel doğrulara uygun ve içinde yaşayacak insanları mutlu edecek şekilde düzenlenen ve şehrin gelişmesine yön veren plânlardır.

NİZAM: Binaların yan yana sıralanış düzenidir. Ayrık nizamda aralarında toprak parçası vardır; bitişik nizamda duvarları ortaktır; blok nizamda bir veya birden fazla komşu parsellerdeki bina duvarları ortaktır.

O
ORTAK YERLER: Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş binalarda bağımsız bölümler dışında kalıp, korunma ve ortaklaşa kullanma veya faydalanmaya yarayan yerlere denir. Çatı, temeller, ana duvarlar, avlular, merdivenler, koridorlar, kalorifer, su, havagazı ve elektrik tesisleri gibi.

Ö
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ: Kendisine veya bir başkasına bakılması için malını bir 3. kişiye devretmesidir. Malını bağışlayan kişi öldüğünde bağıştan rücu edilebilir

P
PAFTA: Büyük haritayı meydana getiren belirli ölçekteki tapuların veya kadastro haritalarının her birine denir.
PARSEL: İmar yasalarına göre belli bir amaç için ayrılıp sınırlanmış arazi parçası, bir adanın parçalarından her birine denir.
PARSELASYON PLANI: Parseller içerisinde yol, meydan, yeşil alan, park, otopark gibi kamu hizmetlerine ayrılan yerlerden herhangi birini kapsayacak şekilde yapılan taşınmaz malları ayırma işlemini gösterir.

R
RESTİTÜSYON PROJE:  Kısmen veya tamamen yok olmuş bir yapının elde bulunan fotoğraf resim kalıntı türü kaynaklardan yararlanarak projesinin eski haline uygun yapılmasıdır.
RESTORASYON: Tarihi nitelik taşıyan yapıların aslına uygun olarak onarılması işi.
RIZAİ TAKSİM: Hissedarların anlaşarak noterde tescil edilerek yapılan taksime denir.
ROPERLİ KROKİ: Yapı kullanma izin belgesi öncesinde yapının projesine uygun olup olmadığının kontrolü için istenen, yapı ile ilgili ölçülerin bulunduğu vesikaya denir.
RÖLEVE PROJE: Var olan yapının yerinde alınan ölçülerle durumunu ortaya koyan proje hazırlama safhasında ön fikir sağlayan projedir.

S
SAÇAK SEVİYESİ: Binaların son kat taban döşemesi üst kotudur.
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ: Bir taşınmazın satım sözleşmesinin yapılmasını isteme hakkı veren bir ön sözleşmedir. Noterden yapılan satış vaadi sözleşmesi bir taahhüttür ve tapuya şerh ettirilmelidir.
SINIR İHTİLAFI: Parselin sınırının nereden geçtiği yönünde zemin veya harita üzerindeki uyuşmazlığa denir.
SİT ALANI: Doğal veya insan ürünü bütünlüğü, tarihsel, sanatsal, estetik, etnografik, bilimsel, edebi veya mitolojik önemi dolayısıyla korunması gereken alan, yapı ve çevrelerdir.
SÜKNA (OTURMA) HAKKI: Oturma hakkı, bir binadan veya onun bir bölümünden konut olarak yararlanma yetkisi verilmesidir. Oturma hakkı, başkasına devredilemez ve mirasçılara geçmez.

Ş
ŞERH: Tapu kütüğünde, mal sahibinin haklarını kısıtlama amacı ile belirtme yapılması anlamına gelmektedir. Tapuya yapılan şerh 5 yıl süre ile geçerlidir.
ŞUFA HAKKI: Bir taşınmaz malın satılması durumunda onu diğer alıcılara nazaran öncelikle satın alabilme hakkıdır. Hissedarlar arasında bir taşınmazın satışı sırasında öncelikli olarak hissedarlardan birine satılmasıdır.

T
TAHSİS: Gecekondu Kanunu, İmar Affı Kanunu, İskan Kanunu gibi bir kanun hükmüne dayalı olarak belirli ve genel bir amacın gerçekleştirilmesi için şartlı olarak bir taşınmaz malın şartları taşıyan kişi veya kuruluşlara resmi bir yazı ile devredilmesi işlemidir.
TAKRİR: Malik veya hak sahibinin, düzenlenen resmi senet veya tescil istem belgesini tapu sicil müdürü huzurunda “okudum” yazarak imzalamasına takrir denir.
TAKSİM: Taraflar anlaşarak veya mahkeme yoluyla hisseli bir taşınmazın hissedarlar arasında paylaşımıdır.
TAPU İPTAL DAVASI:  Kişiye ait bir taşınmaz tapudan silinirse veya hak kaybı bir başkasına geçerse tapu iptal davası açılabilir. Zaman aşımı ileriye sürülen nedene göre değişir; Muvazaalı işlemlerde zaman aşımı yoktur. Sözleşmeden kaynaklanan borç ilişkilerinde zaman aşımı 10 yıldır. Haksız fiillerde ise 1 yıldır.
TAPU VE KADASTRO MÜDÜRLÜKLERİ: Kadastral topografik haritasına dayalı olarak taşınmaz malların akitli ve akitsiz işlemleri ile arazi, arsa ve binalar üzerinde yapılan değişikleri işleyen, kayda geçen, bunların sicilini tutup hukuki durumlarını tespit eden devlet dairelerine denir.
TAPU SENEDİ: Bir mülkün kime ait olduğunu gösteren resmi belge.
TEDBİR: Emlak ile olan ihtilafın ve alacaktan doğan ihtilafın çözümü için taşınmaza konan şerhe denir.
TEFRİK: Ormandan ayırılan alanlardır. Makilik, Zeytinlik alanlar gibi
TERKİN: Tapudaki bir şerhin borcunun ödenmesi halinde kaldırılması işlemidir.
TEVHİD: Tapu kütüğünde kayıtlı birden fazla taşınmazın tek bir parsel haline getirilmesidir.
TOPLU KONUT: Sosyal imkanları ve fiziksel altyapısıyla birlikte gerçekleştirilen çok sayıda konut birimine denir.
TRAMPA: Bir gayrimenkulun başka bir gayrimenkul ile değiştirilmesi işidir. Bu durumda her taşınmaz için ayrı ayrı binde 48 harç ödenir.

U
UYGULAMA İMAR PLANI: Mevcut haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilmiş, gerekli imar uygulama programlarını esas alan uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren plandır.

Ü
ÜST HAKKI: Arsa sahibinin bir başkası ile yaptığı sözleşme ile arsanın altına veya üstüne yapılacak inşaatın devir etmesidir. Tapu başkasının mülkiyetinde, inşaat başkasının mülkiyetindedir.

V
VAZİYET PLANI: İnşaat alanında bulunan yapıların konumunu yukarıdan gösteren, yerleşim planıdır.
VEFA HAKKI: Tapu sahibinin sattığı taşınmazı aynı satış şartlarıyla geri almasını sağlayan kişisel bir haktır. Tapu kütüğüne şerhi şart olan bu hak, taşınmazını satan ancak bedelinin tamamını almamış olan satıcılara güvence olarak kullanılabilir.
VEKALET: Kişinin kendi iradesi ile tayin vekil, sözleşme uyarınca kendisine yükletilen işin yerine getirilmesi işini borçlanır.
VERASET BEYANI: Varislerin mahkeme kanalı ile kendilerini ispatlamaları neticesinde menkul ve gayri menkullerini kendi adlarına veya müşterek olarak ilgili daireye beyanda bulunmalarına denir.
VERASET İLAMI: Kanuni varislerin ölenin varisleri olduklarını resmi kayıt evrakları neticesinde kendilerini kanıtlayarak ilgili mahkemeden almış oldukları tasdikli belgeye denir. Ölümden sonra 4 ay içerisinde alınmalı ve Maliyeye beyan edilmelidir.

Y
YIKMA RUHSATI: Bir yapıyı yıkmak için ilgili belediyeden alınan izin belgesidir.
YOLA İHDAS: İmar planı gereği kapanan yolun arsaya dönüştürülmesi işlemidir.
YOLA TERK: Bir arsanın belirli bir kısmının açılacak yol için terk edilmesidir.
YÖNETİM PLANI: Kat mülkiyeti kurulmuş bina veya sitenin nasıl yönetileceğini, kat maliklerinin hak, borç ve sorumluluklarını düzenlenmesi için tüm kat maliklerince imzalanmış olan belgedir.

Z
ZİLYETLİK: Arazilerde zilyetlikten mülk edinmek için imar ve ihya etmek ve 20 yıl zilyetliğinde bulundurmak gerekir. Gayrimenkullerde ise mülkiyetine sahip olmasa da o gayrimenkul üzerinde kullanım hakkına sahip olma durumudur. Örnek verecek olursak; Mülk sahibi, evini başkasına kiraladığı an itibari ile o evin zilyetliğinden kopmuş olur. Evin zilyeti, evin kiracısına geçmiş olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir