Turizmin Özellikleri

Turizmin Özellikleri

Bütün bu tanımlar ışığında, günümüzde turizm kavramına atfedilen özellikler şöyle sıralanabilir: 1. Hareket ve geri dönüşü ifade etmektedir. 2. Sürekli yaşanılan yerin dışına yapılan seyahatlerdir. 3. Gidilen yerde geçici konaklamayı, sonra ikametgaha geri dönüşü içerir. 4. Seyahat nedeni geçicidir ve amacı temel gereksinimlerin karşılanması değildir. 8 5. Seyahat; bir yerde çalışma, gelir getirici bir faaliyette bulunma amacı taşımamaktadır  6. Sosyal ve doğal çevreye uyumu ve bu konuda bir bilinci içermektedir. 7. Bir endüstri niteliğindedir. 8. Sosyal bir olaydırTurizm Çeşitleri Turizm olayının daha derinlemesine incelenebilmesi için; farklı ölçütlere göre, kendi içinde tutarlılıklar gösteren ayrımların belirlenmesi gereklidir. Fakat keskin ayrımların yapılması, turizmin kendine özgü özellikleri sebebiyle her zaman mümkün olmamaktadır (Yıldız, 2009:6). Kişileri turizme katılmaya yönelten sebepler incelendiğinde, turizmin farklı çeşitlerde ortaya çıktığı görülmektedir. Kişi hangi güdünün etkisiyle seyahate karar vermiş ise, buna uygun bir turizm çeşidi kendini göstermektedir. Bunun bir sonucu olarak da; gelişmelere veya kullanım amacına göre farklı sınıflandırmalar mümkün olmaktadır. İfade edilen zorluklara rağmen; literatürde genel kabul görmüş “turizm çeşitleri sınıflandırmaları” ndan bazıları şu şekildedir : Amaçlarına Göre Turizm Çeşitleri: Deniz-Kum-Güneş Turizmi, Kültür ve Tarih Turizmi, İnanç Turizmi, Doğa Turizmi, Spor Turizmi, İş Turizmi, Alışveriş Turizmi, Kongre ve Toplantı Turizmi, Yemek Turizmi, Sağlık Turizmi, Dinlenme ve Eğlence Turizmi. Katılımcı Sayısına Göre Turizm Çeşitleri: Bireysel Turizm: Bireysel turizm, günümüzde en hızlı ilerleyen ve en çok kabul gören turizm hareketidir. Yeni ekonomik ilişkiler ve gelişen teknoloji, dünyayı 9 tanıma dürtüsünü harekete geçirmekte ve bireysel turizmi doğurmaktadır. Bireysel turizme katılanlar genelde genç ve maddi olanakları normalin üstünde kişilerdir ve turizme bireysel olarak katılmaktadır. Grup Turizmi: Çeşitli toplumsal grupların turizme birlikte katılmalarıdır. Dernek üyeleri, meslek odaları, öğrenci toplulukları gibi belirli bir ortak özelliği bulunan, sayısı on bir ile on altı arasında değişen toplulukları ifade etmektedir  Dünya turizm hareketlerinin yaklaşık % 70’i grup turizmidir . Kitle Turizmi: 1950 yılında başlayan kitle turizm hareketi günümüz turizm hareketlerinin belirleyicisidir. Turizmin gelişme aşamasında en çok üzerinde durulan turizm türü, kitle turizmidir. Ancak aşırı yoğun kitle turizminin sakıncaları görülmüş ve bu konuda yeniden yapılanma çalışmaları başlatılmıştır . Ekonomik Yapısına Göre Turizm Çeşitleri: İç Turizm, Dış Turizm . Katılanların Yaşlarına Göre Turizm Çeşitleri: Gençlik Turizmi, Yetişkin Turizmi, Üçüncü Yaş Turizmi  Katılanların Sosyo-Ekonomik Durumlarına Göre Turizm Çeşitleri: Sosyal Turizm, Lüks Turizm  Turist Kavramı Turizm olayının öznesi insandır. “Turizm olayına yol açan, yön veren ve bu olayın odak noktasını oluşturan insan, “turist” sözcüğü ile tanımlanır.”Turizmin öneminin gittikçe artması, özellikle bazı ülkelerin ekonomilerinde büyük bir ağırlık kazanması; turist kavramının tanımına açıklık getirilmesini zorunlu kılmıştır. Ancak turizm kavramı üzerinde olduğu gibi, turist kavramının tanımlanmasında veya sınırlarının çizilmesinde de bir görüş birliği bulunmamaktadır  Turistin Tanımı “Turist, sürekli oturduğu yerden en çok bir yıl süre ile ayrılan ve geçici olarak gittiği yerlerde, buralarda kazanmadığı parayı harcayan kimsedir.. Buna göre; turist tanımlamasında “süre” ve “ekonomi” ölçütlerinin kullanıldığı görülmektedir. Süre ölçütü, iki ayrı şekilde ortaya çıkmaktadır. Birincisi, sürekli oturulan yere geri dönüş “bir yıl” olarak belirlenmiştir. Diğeri, bireyin gittiği yerde kalışı ile ilgili süredir. Tanımın dayandığı ikinci ölçüt, ekonomiktir. Gidilen yerlerde, buralarda kazanılmamış paranın harcanılması olarak belirlenen bu ölçüt, kişi için “tüketici davranış kalıbı” önermektedir Milletler Cemiyeti İstatistik Uzmanları Komitesi tarafından yapılan tanıma göre; bir ülkeye en az 24 saatlik bir süre boyunca kalmak için aşağıdaki nedenlerle gelenler, turist olarak kabul edilirler  • Zevk, ailevi nedenler, sağlık vb. amaçlarla yolculuk edenler, • Bilimsel, idari, dini, sportif nedenlerle veya bu çeşit toplantılara katılmak amacı ile yolculuk edenler, • Ticari nedenlerle yolculuk edenler, • Deniz gezileri ile gelenler, bu gezi süresi 24 saatten az olsa bile turist sayılırlar.  Görüldüğü gibi, turist kavramı üzerinde değişik yorumlar ile mevcut durumda gerçekleşen ilişkiler birbiri ile çatışabilir. Örneğin yukarıdaki tanıma göre, bir kişinin turist olarak kabul edilmesi için gezi süresinin en az 24 saat olması gerekmektedir. Oysa günümüzde pek çok seyahat acentası, günübirlik turlar düzenlemektedir. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda turist, en az bir gece konaklayan; günübirlikçi ise geceleme yapmayan ziyaretçi olarak kabul görmektedir Turist Tipleri Her turist, kendi psikolojik ihtiyaçlarına uygun farklı zevkler aramak amacıyla seyahat ettiğinden, bu yöndeki ihtiyaçların neler olabileceğinin sınıflandırılması da güçtür (Kozak ve Bahçe, 2009:24). Bununla birlikte, turizm endüstrisine katılma düzeyi ve ev sahibi toplumla ilişkileri açısından turist tiplerinin oluşturulması, sınıflandırma çabaları içinde en fonksiyonel olanıdır. Bu ayrımda; turistin bireysel güdüleri, deneyimleri, beklentileri ve tercihleri kıstas alınmaktadır. Buna göre turistler şu şekilde sınıflandırılabilir: Ayrı (Drifter): Kendi gezilerini kendileri planlayan, turizm çekicilikleriyle temastan kaçınan ve ev sahibi toplumun üyeleriyle birlikte yaşayan turistlerdir. Bu turistler genellikle zengin sınıflardan gelen öğrencileri kapsar ). Araştırıcı (Explorer): Bu turistler de genellikle kendi gezilerini kendileri planlarlar ve popüler turizm çekiciliklerinden olabildiğince kaçınırlar. Ancak; ev sahibi toplumla kaynaşma arzusuna rağmen, hala kendi ülkesindeki ortamın kendi etrafında yarattığı “fanus” içinde kalma durumundadırlar. Bu nedenle, rahat konaklama tesislerini kullanırlar ve kendi normal hayat tarzının temel özelliklerini sürdürürler ).  Bireysel Kitle Turisti: Seyahat acentesinin sağladığı birçok hizmeti kullanırlar, ancak gidilecek yerler ve zaman üzerinde söz sahibidirler. Bu turistler de ev sahibi toplumla çok az kaynaşırlar. Organize Kitle Turisti: En az maceracı olan turist tipidir. Alıştığı durumların dışına çıkmayan ve bilinen yerlere gitmeyi tercih eden turistlerdir. Seyahat acentesi, tüm tur programını bir paket halinde hazırlar. Bu tür turistler ev sahibi toplumdan tamamen ayrı kalırlar. Geliştirilmiş olan bir diğer turist tipolojisinde ise turistler; yaşam biçimlerine göre dış merkezli, orta merkezli ve ruhsal merkezli olarak sınıflandırılmaktadır. Bu gruplandırmadaki dış merkezli turistler, macera ve bireysel keşifler amacıyla seyahat ederler ve yerel halk ile kaynaşırlar. Orta merkezli turistler, tanınmaya başlamış yerlere bireysel olarak seyahat etmeyi tercih ederler ve tatillerinde aracı kurumları kullanırlar. Ruhsal merkezli turistler ise kapsamlı paket turları tercih eden, sık sık aynı yerleri ziyaret eden ve kitle turizmi olanaklarından yararlanmayı isteyen turistlerdir . Turizm Davranışı Turizm davranışı; “insanların içsel ve dışsal etmenlere, uyarıcılara bağlı olarak yer değiştirmeleri sonucunda ortaya çıkan ve gereksinimlerini turizm yollu karşılamaya çalıştıklarında ortaya koydukları çok yönlü ve etkileşimli davranış süreci” olarak tanımlanabilir. Bu konuda yapılan araştırmalar göstermektedir ki, seyahat için yeterli uzunlukta ayrılabilir boş zamanın olması, tatile çıkılmasını tek başına sağlamamaktadır. Kişinin bu seyahati gerçekleştirebilmek için aynı zamanda, masrafları karşılayabilecek ayrılabilir gelirinin de olması gerekir. Ancak, her ikisinin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir